Akro­pol slip­per åter­kva­la

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Trots en myc­ket mo­tig sä­song och slut­pla­ce­ring un­der kvalstrec­ket spe­lar Akro­pol i di­vi­sion 1 även näs­ta gång. Inga di­vi­sion 2-klub­bar vill kva­la.

Det är med blan­da­de käns­lor som Akro­pol-coachen Jon­ny Is­hak kon­sta­te­rar att det in­te blir nå­got kval till di­vi­sion 1. Han är gans­ka över­ty­gad om att Akro­pol i den si­tu­a­tio­nen skul­le haft till­räck­lig klass för att spe­la sig till ett nytt kon­trakt. Nu slip­per la­get. – Man vill va­ra kvar av egen kraft. Kanske är det än­då li­ka bra att vi slip­per kval, för det har sett rik­tig il­la ut sista må­na­der­na. Högsta­ni­vån är helt okej, men lägsta­ni­vån har va­rit rik­tigt tung.

Sex po­äng, tre seg­rar, på 22 mat­cher blev Akro­pols fa­cit. Än­då blev AIK:s ut­veck­lings­lag jum­bo i ta­bel­len. Sett till in­ställ­ning­en och in­sat­ser­na på för­sä­song­en var pla­ce­ring­en långt ifrån vad coachen för­vän­ta­de sig. Han pla­ce­ra­de rib­ban högt, ta­la­de om en kamp på öv­re hal­van och tyck­te att det såg spän­nan­de ut.

I pre­miä­ren gick la­get på en sny­ting i väs­te­rorts­de­byt mot Blac­ke­berg. Re­dan det lug­ga­de själv­för­tro­en­det och för­lus­ter­na dug­ga­de in.

Is­hak vill re­dan se fram­åt. Han hop­pas att trup­pen till näs­ta sä­song har mer djup och bredd. Och i syn­ner­het be­står av spe­la­re som vill trä­na och spe­la.

– Be­hål­ler vi stom­men och kan byg­ga på med någ­ra en­ga­ge­ra­de spe­lar blir näs­ta sä­song ab­so­lut ro­li­ga­re. Som det va­rit i år vill vi in­te ha det, sä­ger Jon­ny Is­hak.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

BE­SVI­KEN. Jon­ny Is­hak hop­pas att 2018/19 blir ro­li­ga­re än nyss av­slu­ta­de 2017/18. Akro­pol slu­ta­de näst sist i di­vi­sion 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.