ÅTERKOMMANDE

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Mitt Jär­va i skrift Stads­mu­se­et i Stock­holm sam­lar in be­rät­tel­ser, fo­to­gra­fi­er och fö­re­mål som spa­ras för all fram­tid. Un­der vå­ren kom­mer de att sam­la in be­rät­tel­ser från barn och unga i Jär­va­om­rå­det. Du som är mel­lan 7 och 18 år och bor i Jär­va kan va­ra med och skri­va fram­ti­dens histo­ria. Te­mat för in­sam­lan­de är ”Min skol­väg”. Be­rät­ta om hur det går till när du går till sko­lan. Hur tar du dig dit? Åker du buss, cyklar el­ler spring­er? Hur ser det ut på vägen? Stan­nar du hem­ma från sko­lan of­ta? Var­för då? Be­rät­ta gär­na med många de­tal­jer. Be­rät­ta på det sätt som pas­sar, skriv en text, ri­ta en teck­ning, spe­la in en film el­ler skriv en sång.

För att be­rät­tel­ser­na ska kun­na ar­ki­ve­ras be­hö­ver du skri­va på ett sam­tyc­kes­av­tal. Är du un­der 18 be­hö­ver ock­så en vård­nads­ha­va­re skri­va på av­ta­let. Bi­dra­gen läm­nas in till nå­got av Jär­vas bib­li­o­tek (Kis­ta, Hus­by, Rin­ke­by och Tens­ta) se­nast 31 maj. Ju­ris­ten Do­na Ha­ri­ri ger dig 15 mi­nu­ter gra­tis ju­ri­disk råd­giv­ning. Råd­giv­ning­en ges på ara­bis­ka el­ler svens­ka på Hus­by bib­li­o­tek. Drop in. Kö­lap­par fås på plats ti­di­gast kl 17.15 de da­gar då råd­giv­ning­en äger rum. Varmt väl­kom­men! Kl 17.30–19.00 föl­jan­de mån­da­gar: 9 och 16 april, 7 och 21 maj.

Lör­dags­klub­ben! Kom och ska­pa, pyss­la och spe­la med oss på Hus­by bib­li­o­tek! Var­je lör­dag mel­lan kl 13–15 är al­la barn mel­lan 6–12 år varmt väl­kom­na. Här kan ni ta del av många ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter. Allt från att ska­pa eg­na bok­mär­ken till att sva­ra på klu­ri­ga quiz. Vi ses på lör­dag!

Läx­hjälp Läx­hjälp med Mat­te­cent­rum och Kis­ta Ga­laxy på Kis­ta bib­li­o­tek. Be­hö­ver du hjälp med di­na läx­or? Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 20.00. Mat­te­cent­rum är på plats kloc­kan 17.00– 19.00. Kis­ta Ga­laxy är på plats kloc­kan 18.00–20.00. Vill du ha hjälp med svens­kan? Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je tors­dag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsga­tan 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82. Språk­stu­di­on Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek kan du an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öp­pen: tisd kl 15–17 och torsd kl 15–17. Drop-in. Väl­kom­men!

Svens­ka med ba­by Träf­fa and­ra för­äld­rar med barn mel­lan 0–2 år. Var­je tis­dag träf­fas vi på Tens­ta bib­li­o­tek för att pra­ta, vi, sjung­er och rim­mar och tip­sar om böc­ker. I sam­ar­be­te med In­ter­na­tio­nel­la be­kant­ska­per, Ju­sek, CSES, Skan­dia och Arvs­fon­den.

UTSTÄLLNING. Hus­by konst­hall vi­sar Gra­fis­ka säll­ska­pets och Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­nings ge­men­sam­ma gra­fik­ut­ställ­ning un­der nam­net Här och Där.

10–13. Pro­va på ke­ra­mik och må­le­ri. Kost­nads­fritt del­ta­gan­de, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­al. Arr: Hus­by konst & Hant­verks­för­e­ning.

tres­se­ra­de av hant­verk kl 10–13. Del­ta­gan­det är gra­tis, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­a­let. Hus­by Konst & Hant­verks-för­e­ning, 08-751 11 88, in­fo@hus­by­gard.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.