Väg­rar ge upp strid om di­sc­golf­par­ken

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

Mats Löf har po­li­san­mält kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en. En­ligt ho­nom är det ett upp­hovs­rätts­brott om sta- den tar över par­ken och an­vän­der till en grav­plats i stäl­let.

Mats Löf förlorade mot sta­den gäl­lan­de de­talj­pla­nen. Men har in­te gett upp kam­pen om att slip­pa se sin park på Jär­va­fäl­tet gö­ras om till be­grav­nings­plats.

Stock­holms stad har be­slu­tat sig för att an­läg­ga en ny kist­grav­plats vid Jär­va­fäl­tet och ta om­rå­det där di­sc­golf­par­ken lig­ger i an­språk. Mats Löf som dri­vit Jär­va Disc­golf­park i 20 år och har de­sig­nat den all­män­na par­ken, har länge käm­pat mot sta­den om att de ska över­ta mar­ken. I vint­ras förlorade Mats den se­nas­te stri­den när Stock­holms stad fick rätt om sin de­talj­plan i mark-och mil­jöö­ver­dom­sto­len. En­ligt stads­bygg­nads­ex­pe­di­tio­nen vann de­talj­pla­nen la­ga kraft den 27 mars.

– Vi förlorade på väl­digt kons­ti­ga grun­der, så det känns skumt. Dom­sto­len tyck­te att kom­mu­nen har plan­mo­no­pol, men i så fall be­hövs väl ing­en dom­stol, sä­ger Mats Löf.

Men för Mats Löf in­ne­bär in­te det här slu­tet på kam­pen. Nu har han po­li­san­mält kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en. Han an­ser att det vo­re ett upp­hovs­rätts­brott om Stock­holms stad ba­ra gick in och tog över den mark där han de­sig­nat den all­män­na par­ken och an­vän­der den de­sig­nen till en grav­plats istäl­let. Mats Löf står näm­li­gen ba­kom land­skaps­de­sig­nen Jär­va Disc­Golf­Park, nu­me­ra El­mia Park In­spi­ra-Årets Park 2017.

– Det ha­de va­rit ett sly­om­rå­de om jag in­te va­rit där, me­nar Mats Löf.

Kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en sä­ger sig in­te ha ta­git del av nå­gon po­li­san­mä­lan, men kom­men­te­rar ut­i­från om nå­got så­dant ären­de skul­le va­ra ak­tu­ellt.

– Jag för­står in­te rik­tigt var­för det skul­le rö­ra sig om ett upp­hovs­rätts­brott. Vi ska ju in­te an­vän­da mar­ken som en di­sc­golf­ba­na, sä­ger Ka­rin Sö­der­ling, ut­re­da­re och pro­jekt­le­da­re på Kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en.

Po­li­sen vill in­te kom­men­te­ra om det in­letts nå­gon förundersökning.

En­ligt Mats Löf har han ett av­tal om att få an­vän­da mar­ken till sep­tem­ber 2019.

FOTO: PHOTOGRAPHER MI­CHAEL FOLMER

KÄM­PAR. Jär­va Disc­golf­park drivs av Mats Löf. Nu pla­ne­ras det i stäl­let en be­grav­nings­plats på om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.