Två dam­lag för­svann till se­rie­pre­miä­ren

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Kis­ta Ga­laxy kom ald­rig till pre­miä­ren i da­mer­nas di­vi­sion 4-fot­boll och har dra­git sig ur. I di­vi­sion 5 har gran­nen Kis­ta SC fat­tat sam­ma tris­ta be­slut.

Philip O’Con­nors och Kis­ta Ga­laxys för­sök att rag­ga ihop ett dam­lag till se­ri­estar­ten i di­vi­sion 4 miss­lyc­ka­des. När Ga­laxy för­ra hel­gen skul­le kli­vit in till mat­chen mot Frej Tä­by var be­slu­tet ound­vik­ligt. Ett par da­gar se­na­re stod det Ut­gått ef­ter Kis­ta Ga­laxy FC i di­vi­sion 4A-ta­bel­len.

Hann ni få ihop någ­ra spe­la­re? – Nej, in­te än. Det kom­mer in­te att star­tas ett lag nu, men vi som tyc­ker att frå­gan om dam­fot­boll är vik­tig kom­mer att sam­las li­te se­na­re för att re­da ut hur vi dri­ver det fram­åt mot näs­ta sä­song, sä­ger Philip O’Con­nor.

Philip ha­de en strim­ma hopp om sam­ar­be­te med Kis­ta SC, men i grann­klub- ben gav lag­led­ning­en upp för någ­ra vec­kor se­dan.

– Det är väl en må­nad se­dan vi för­stod att vi in­te skul­le få ihop ett lag, sä­ger trä­na­ren Mar­co Erice. Fle­ra spe­la­re stu­de­rar el­ler har flyt­tat. I fjol ha­de vi 17-18 spe­la­re när sä­song­en bör­ja­de och ha­de än­då pro­blem att få ihop lag till matcherna.

Nu var 6-7 spe­la­re kvar när klub­ben in­såg att det var kört. – Ja, ty­värr. Vi försökte.

Tror du att det finns ett dam­lag i Kis­ta till näs­ta sä­song? – Det blir svårt. Vi har en stor kull i F04, men de är än­nu för unga, sä­ger Mar­co Erice i Kis­ta SC.

In­tryc­ket är än­då att bå­da klub­bar­na tän­ker för­sö­ka. Möj­li­gen till­sam­mans.

FOTO: KIS­TA GA­LAXY

UT­GÅTT. Ef­ter se­rie­se­gern i fjol läm­na­de he­la trup­pen Kis­ta Ga­laxy. Nu står det klart att det in­te gick att hit­ta ett helt nytt lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.