Tem­po­rär parklek i Rin­ke­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Det pla­ne­ras för en ny parklek i Hin­der­storpspar­ken i Rin­ke­by. Men det kan drö­ja in­nan den or­di­na­rie parkle­ken kan va­ra på plats. Där­för vill nu Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning upp­fö­ra en tem­po­rär bygg­nad.

För att en or­di­na­rie parklek ska kun­na ta plats be­hö­ver de­talj­pla­nen änd­ras. Det är nå­got som kan ta mel­lan 2-5 år. Där­för vill för­valt­ning­en att stads­dels­nämn­den ger tillå­tel­se till att be­stäl­la en för­stu­die av Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB (SISAB) om möj­lig­he­ten att an­läg­ga en tem­po­rär parkleks­bygg­nad.

Be­slut togs un­der tors­da­gens stads­dels­nämndsmö­te, ef­ter att tid­ning­en gått i tryck.

FOTO: AN­NA RÖN­NQVIST

PARKLEK. Kan bli en till­fäl­lig lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.