Prov mås­te skri­vas på da­tor

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Till hös­ten mås­te ele­ver i års­kurs 9 och gym­na­si­et skri­va upp­sats­de­lar­na i de na­tio­nel­la pro­ven i svens­ka och eng­els­ka på da­tor.

Sko­lor­na kan väl­ja att lå­ta ele­ver­na skri­va även and­ra del­prov på da­tor, un­der för­ut­sätt­ning att pro­ven in­te över­förs till di­gi­talt for­mat. Ele­ver­nas lös­ning­ar får spa­ras på ele­vens da­tor, men mås­te se­dan ra­de­ras ef­ter att upp­gif­ten har läm­nats in.

En an­nan ny­het är att Skol­ver­ket stäl­ler krav på att pro­ven ska avi­den­ti­fie­ras, så att lä­ra­ren in­te vet vems prov hon el­ler han be­dö­mer. Hur det­ta ska ge­nom­fö­ras får re­spek­ti­ve sko­la be­stäm­ma.

FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.