Tensta­bor ska slip­pa gå i le­ran

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Den 16 ja­nu­a­ri in­kom ett med­bor­gar­för­slag till Spång­aTens­ta stads­dels­för­valt­ning om att sten­be­läg­ga en gen­väg mel­lan Hyl­ling­e­gång­en och Jä­ring­e­gång­en i Tens­ta. Anledningen till för­sla­get var att folk skul­le slip­pa gå i le­ra, att genvägen bred­das och att åter­stäl­la gräsy­tan in­till.

För­valt­ning­en tyc­ker nu att det här lå­ter som en bra idé. De vill att stads­dels­nämn­den ger för­valt­ning­en i upp­drag att un­der­sö­ka om det går att sten­be­läg­ga genvägen.

För­sla­get för­vän­ta­des gå ige­nom nämn­den på stads­dels­nämn­dens mö­te som var i tors­dags, ef­ter att tid­ning­en tryckts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.