MÅN­DAG 7/5

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

För­äld­ra­se­mi­na­ri­er på ara­bis­ka och so­ma­lis­ka Men­tor Sve­ri­ge och Kon­su­ment­för­e­ning­en Stock­holm kom­mer att ord­na för­äld­ra­se­mi­na­ri­er på ara­bis­ka och so­ma­lis­ka på Fol­kets Hus i Rin­ke­by. Un­der se­mi­na­ri­et får du som för­äl­der tips om hur du kan pra­ta med mitt barn så att ni in­te brå­kar he­la ti­den. Hur ska jag bli bätt­re på att lyss­na? Vad är sko­lans upp­gift och vad är för­äld­rar­nas? Hur ser det svens­ka sam­häl­let på för­äld­ra­ska­pet? Des­sa frå­gor kom­mer del­ta­gar­na att få svar på. Den 7 maj kl 18 till 19.15 på ara­bis­ka och den 9 maj kl 18 till 19.15 på so­ma­lis­ka. Vi bju­der på kaf­fe och sa­mo­sas från 17.30. An­mä­lan: an­ma­lan@men­tor.se, ange namn och mo­bil­num­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.