Ter­ror­till­sag i Akal­la

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Sä­po slog till mot ter­ror­miss­tänk­ta i Stock­holms­om­rå­det och i nor­ra Sve­ri­ge i mån­dags mor­se. En­ligt SVT och Ex­pres­sen gjor­des ett av till­sla­gen mot en lä­gen­het i Akal­la.

En­ligt Sä­ker­hetspo­li­sen ska till­sla­gen ha gjorts un­der mån­dags­mor­go­nen i Stock­holms­om­rå­det och i nor­ra Sve­ri­ge. Pla­ner­na för det miss­tänk­ta ter­ror­brot­tet ska på­gått un­der en tid, men det ska in­te ha va­rit nå­got dåd som ska ha pla­ne­rats inom de när­mas­te da­gar­na. Tre per­so­ner ska ha an­hål­lits, varav två ef­ter in­sat­sen i Akal­la.

Sä­ker­hetspo­li­sen skri­ver på sin hem­si­da att det rå­der för­un­der­sök­nings­sek­re­tess i ären­det, där­för kom­mer yt­ter­li­ga­re de­tal­jer in­te att ges just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.