Dags för naturskönt lö­p­lopp på Jär­va­fäl­tet

Vi i Rinkeby - - SPORT - An­ders Ekström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Den 12 maj är det dags för and­ra upp­la­gan av ”Kla­ra mi­len – vinn bi­len” på Jär­va­fäl­tet. Ett mo­tions­lopp där al­la som tar sig i mål har chans att vin­na en spril­lans ny bil.

För att vin­na bi­len be­hö­ver du in­te ta dig först i mål. Allt du be­hö­ver gö­ra är att springa en mil, un­der två tim­mar, och se­dan hop­pas ha tur i bi­lut­lott­ning­en som sker ef­teråt. För­ra året vann Lin­da Jun­tu­nen en Ford Fi­es­ta i lop­pets ur­pre­miär.

Den 12 maj är det dags för årets upp­la­ga. Hit­tills är runt 200 an­mäl­da, men ar­ran­gö­ren Tu­re­bergs FK ser gär­na att fler till­kom­mer nu i slut­tam­pen när vår­vär­men kom­mit.

– Al­la som spring­er och tar sig i mål har li­ka stor chans att vin­na bi­len. Vi har även fle­ra pri­ser som lot­tas ut till de som tar sig i mål. Dess­utom är det en väl­digt na­tur­skön sträc­ka att springa, be­rät­tar TFK:s Tho­mas Wal­de­toft som är täv­lings­le­da­re.

Ba­nan är sam­ma som för­ra året och den går på Jär­va­fäl­tet i tre oli­ka kom­mu­ner: Sol­len­tu­na, Stock­holm och Jär­fäl­la.

– Den går längst ko­ha­gar, grus­vä­gar och sti­gar. Nä­ra stan, men än­då nä­ra na­tu­ren. Det är en klart över­kom­lig di­stans som al­la kla­rar av och att springa är ett väl­digt bra sätt att hål­la sig i form.

Det är Upp­lands Mo­tor som är ar­ran­gör av lop­pet med Tu­re­bergs FK som sam­ar­bets­klubb. Star­ten och mål­gång­en sker vid bil­fir- mans lo­ka­ler i Kista. 75 pro­cent av an­mäl­nings­av­gif­ten skänks dess­utom till Barn­can­cer­fon­den.

An­mäl­nings­ti­den går ut 5 maj, men du kan ef­teran­mä­la dig även på täv­lings­da­gen.

FO­TO: TFK

NA­TU­REN. Lö­p­lop­pet i maj ge­nom­förs på Jär­va­fäl­tet längs en na­tur­skön sträc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.