Po­li­sen tror på lugn ef­ter fäng­el­se­dom

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Fy­ra le­dan­de per­so­ner i ett kri­mi­nellt nät­verk i Jär­va har dömts till fäng­el­se. Nu hop­pas po­li­sen att kon­flik­ter­na mel­lan de oli­ka grup­pe­ring­ar­na ska lug­na ner sig.

Fy­ra le­dan­de per­so­ner in­om grup­pe­ring­ar­na i Jär­va döms till fäng­el­se för grovt va­pen­brott och grovt hä­le­ri. Po­li­sen tror nu att kon­flik­ter­na i Jär­va kan lug­na ner sig.

Det är fy­ra per­so­ner som nu fått si­na do­mar. De döms till fäng­el­se i 3,5 år, 2 år, 2 år och 1 år för grovt va­pen­brott och grovt hä­le­ri.

– Samt­li­ga döm­da in­går i grup­pe­ring­en på Jär­va­fäl­tet som lig­ger i kon­flikt med varand­ra, en kon­flikt som bland an­nat re­sul­te­rat i ett fler­tal skjut­ning­ar. Det­ta bör ha en av­ky­lan­de ef­fekt en tid fram­ö­ver på kon­flik­ten, sä­ger Ro­ger Johns­son, ut­red­nings­le­da­re hos sek­tio­nen grova brott i Stock­holm Nord till po­li­sens hem­si­da.

Po­li­sens för­hopp­ning är nu att vålds­ut­veck­ling­en kom­mer att gå i en po­si­tiv rikt­ning i Jär­va.

– Det är po­si­tivt att ett an­tal män­ni­skor som be­gått vålds­brott i om­rå­det har bli­vit döm­da till fri­hets­be­rö­van­de straff. Jag hop­pas och tror det kom­mer att ha stor ef­fekt på vålds­ut­veck­ling­en, sä­ger Niclas Andersson, lo- kal­po­lis­om­rå­des­chef i Rin­ke­by, på po­li­sens hem­si­da.

En­ligt Christof­fer Boh­man, bi­trä­dan­de lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Rin­ke­by, har po­li­sen bli­vit bätt­re på att ut­re­da hän­del­ser kring grup­pe­ring­ar­na i Jär­va. De för­står lo­gi­ken bakom brot­ten bätt­re, vil­ket lett till en bätt­re ut­red­nings­för­må­ga.

– Ut­går man från sin egen lo­gik, så går man vil­se di­rekt. Om man in­te är upp­växt i de mil­jö­er­na kan det va­ra svårt att för­stå. Det är helt and­ra spel­reg­ler, sä­ger Christof­fer Boh­man till Vi i Kis­ta/Rin­ke­by/Tens­ta.

Pre­cis som si­na kol­le­gor tror han på en lug­na­re ut­veck­ling i om­rå­det, ef­tersom vis­sa per­so­ner är sat­ta ur spel.

– Har man per­so­ner i nät­verk som är in­blan­da­de i kon­flik­ter, då är var­je in­di­vid vik­tig. Spe­ci­ellt om de är ton­gi­van­de.

Po­li­sen har ta­git i be­slag en pi­stol, ett två­hands­au­to­mat­va­pen och am­mu­ni­tion. Dess­utom finns fle­ra va­pen, som de nu döm­da han­te­rat, do­ku­men­te­rat på film och fo­to­gra­fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.