Nytt kort­tids­bo­en­de av­las­tar sjuk­hu­sen

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

Un­der som­ma­ren ökar tryc­ket på sjuk­hu­sen, sam­ti­digt som bris­ten på per­so­nal blir hög­re. Nu har ett nytt kort­tids­bo­en­de öpp­nat i Akal­la som ska un­der­lät­ta för sjuk­hu­sen.

Ny­li­gen slog Ka­vat vård upp por­tar­na för sitt nya kort­tids­bo­en­de i Akal­la. Bo­en­det kan fyl­la en vik­tig funk­tion spe­ci­ellt un­der som­mar­tid.

På som­ma­ren kan det bli brist på per­so­nal och ett hög­re tryck på sjuk­hu­sen. Om pa­ti­en­ter skrivs ut, men än­nu in­te är re­do för att bo hem­ma, kan de istäl­let ham­na på kort­tids­bo­en­det Kott­byn i Akal­la.

– Vi går mot som­mar. Sjuk­hu­sen får ett hög­re tryck och mås­te skri­va ut

pa­ti­en­ter så fort de är fär­dig­be­hand­la­de. Det här kort­tids­bo­en­det kan då va­ra ett al­ter­na­tiv, sä­ger Eli­sa­bet Keus­sen, vd för Ka­vat vård.

På Kott­byn ska de som ”mel­lan­lan­dar” mel­lan sjuk­hu­set och hem­met få hjälp med att kom­ma i form igen. De kan få möj­lig­het att trä­na på sitt rum el­ler i gym­met, de får trygg­hets­larm, per­so­nal att till­gå dyg­net runt, mat ser­ve­rad och re­gel­bund­na be­sök från lä­ka­re, sjuk­gym­nast och ar­bets­te­ra­peut. Eli­sa­bet Keus­sen ser fle­ra för- de­lar med ett sånt här renod­lat kort­tids­bo­en­de istäl­let för de som kan va­ra in­spräng­da i äldre­bo­en­den.

– Vi har fär­di­g­in­red­da lä­gen­he­ter, på äldre­bo­en­den bru­kar det ba­ra fin­nas en säng. På ett renod­lat kort­tids­bo­en­de för­står de äld­re att de in­te ska flyt­ta hit per­ma­nent. Det kan kän­nas lät­ta­re att ac­cep­te­ra hjäl­pen då. Den äld­re får ett men­talt fo­kus på att ”jag ska bli stärkt här”, me­nar Eli­sa­bet Keus­sen.

Ef­tersom kort­tids­bo­en­det pre­cis har öpp­nat är det för till­fäl­let en­bart två bo­en­de här när vi gör ett be­sök. Men Eli­sa­bet Keus­sen tror att de blir fler in­om kort, just på grund av tryck- et på sjuk­hu­sen un­der som­mar­tid.

– Ba­ra de hör ta­las om att vi finns, sä­ger hon.

FOTO: JONAS CARLSSON

KOTT­BYN. Ka­vat vårds vd Eli­sa­bet Keus­sen med Mar­ja Li­i­sa Still och Khan­da Ar­da­la­ni ur per­so­na­len på Kott­byn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.