Upp­ro­pet som ska för­änd­ra sam­häl­let

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

I hel­gen sam­la­des fle­ra ak­tö­rer un­der eve­ne­mang­et För­orts­fo­rum för rätt­vi­sa. Till­sam­mans har de ta­git fram ett do­ku­ment med punk­ter om det de an­ser be­hö­ver för­änd­ras i sam­häl­let.

I hel­gen sam­la­des över hund­ra ak­ti­vis­ter un­der eve­ne­mang­et För­orts­fo­rum för rätt­vi­sa i Fol­kets Hus­by. Re­sul­ta­tet blev ett upp­rop där de vill för­änd­ra sam­häl­let i grun­den.

Den 19 maj sam­la­des minst 111 ak­ti­vis­ter un­der För­orts­fo­rum för rätt­vi­sa ar­ran­ge­rat av bland an­nat Nor­ra Jär­va stads­dels­råd, Rött Fo­rum, Rin­ke­by fram­tids­kom­mit­té, Gul­li­ga folk­rö­rel­sen i sam­ar­be­te med ABF. Ef­ter mö­tet an­togs ett do­ku­men­tet med fle­ra punk­ter på vad som bor­de gö­ras i sam­häl­let. Do­ku­men­tet ska fun­ge­ra som ett stöd för gräs­röt­ter om de får fö­ra sin ta­lan på Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va.

– Vi mås­te gö­ra nå­got in­nan det blir nya kra­val­ler el­ler so­ci­a­la ex­plo­sio­ner. Det blir det om det in­te blir nå­gon för­änd­ring i sam­häl­let, sä­ger Ar­ne Johansson, ord­fö­ran­de i Nor­ra Jär­va stads­dels­råd.

Del­ta­gar­na på mö­tet var oro­li­ga för att po­li­ti­ker ta­lar om åt­gär­der mot flyk­ting­ar och hår­da­re straff för brott istäl­let för att ta­la om vad ak­ti­vis­ter­na an­ser är grund­pro­ble­men i sam­häl­let, som in­komst­klyf­tor och vinst­in­tres­sen. Det fram­hålls un­der punk­ten om att de­mo­kra­ti­se­ra Sve­ri­ge:

”En välfärd ut­an vinst­in­tres­sen ska­pas, där risk­ka­pi­ta­lets och peng­ar­nas makt över sko­lor, vård, om­sorg, bo­stä­der, kol­lek­tiv­tra­fik och sam­häl­lets kli­matom­ställ­ning bryts”, står det.

Ar­ne Johansson är no­ga med att punk­ter­na be­rör sam­hälls­pro­blem för he­la Sve­ri­ge. Ak­ti­vis­ter­na vill bland an­nat att in­sat­ser görs för att unga i för­or­ten får jobb med kol­lek­tivav­tals­lön, ett åter­för­stat­li­gan­de av sko­la ut­an vinst­in­tres­sen, att all­män­nyt­tan är i of­fent­lig ägo och att al­la får rätt till kli­mats­mar­ta och väl un­der­håll­na bo­stä­der med kraf­tigt sänk­ta hy­ror.

Ni fö­re­slår gans­ka myc­ket, går det att fi­nan­si­e­ra allt?

– Sam­häl­let har otro­ligt myc­ket fler re­sur­ser än för 30 år se­dan. Men för­del­ning­en har bli­vit så otro­ligt sned.

”För­del­ning­en har bli­vit så otro­ligt sned.”

FOTO: NATALIA MEDINA

UPPSAMLING. Många ha­de sam­lats för att dis­ku­te­ra sam­hälls­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.