Ny fi­gur häl­sar E4-bi­lis­ter

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jo­nas Carlsson

De har sli­tit hårt för att få årets fi­gu­rer av gräs längs E4:an på plats. Nu står en gris, en get, och en kvin­na och häl­sar på bi­lis­ter­na.

Bi­lis­ter får hål­la ögo­nen öpp­na den när­mas­te ti­den. Jär­va träd­vårdscen­ter har som van­ligt så här års job­bat med att få i ord­ning sto­ra fi­gu­rer av gräs som står längs E4:an i Väs­by i rikt­ning mot Stock­holm.I tors­dags var de kla­ra.

– Vi är jät­te­nöj­da, sä­ger An­ne­lie Sjö­din på Jär­va träd­vårdscen­ter.

Det blev tre fi­gu­rer i år. En get, en gris och en kvin- na från vi­kin­ga­ti­den som står och häl­sar på al­la som far för­bi längs E4:an. De har re­dan hun­nit få gen­svar på si­na kre­a­tio­ner när det tu­tas för fullt från bi­lar­na.

– Mest är det last­bils­chauf­fö­rer som tu­tar, sä­ger Tom­my Ös­ter, en av de som job­bat med fi­gu­rer­na.

Un­der fle­ra da­gar har man sla­git, räf­sat och byggt si­na ska­pel­ser i tryc­kan­de vär­me. Mesta­dels har man job­bat för­mid­da­gar och kväl­lar.

– Vi är så tröt­ta, men jät­te­gla­da, sä­ger An­ne­lie Sjö­din.

Jär­va träd­vårdscen­ter har gjort så­da­na här fi­gu­rer i ett par år nu på upp­drag av Upp­lands Väs­by kom­mun. Tan­ken är att al­la ska­pel­ser från samt­li­ga år ska åter­upp­stå näs­ta år.

– Han (Nils Odén, stads­träd­gårds­mäs­ta­re på Upp­lands Väs­by kom­mun, red anm)) vill be­rät­ta en histo­ria om vi­kin­ga­ti­den, sä­ger An­ne­lie Sjö­din.

Kre­a­tio­ner­na är del­vis till för att väc­ka upp­märk­sam­het åt Livs­lin­jen, ett pro­jekt där gräs tas bort för att gyn­na flo­ran. Tan­ken är att Livs­lin­jen ska sträc­ka sig från Ar­lan­da till Ul­riks­dal.

FO­TO: JO­NAS CARLSSON

TRIO. En gris, en vi­king­a­kvin­na och en get stolt­se­rar längs vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.