MER om lust­gas

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ LUST­GAS är en färg­lös gas som luk­tar li­te sött och har det ke­mis­ka nam­net dik­vä­ve­ox­id. ■ NAM­NET lust­gas kom­mer av att ga­sen ger ett rus som of­ta fram­kal­lar skratt el­ler fnit­ter. ■ LUST­GAS har länge an­vänts som smärt­lind­ran­de me­del in­om vår­den, främst vid förlossningar. ■ VID in­and­ning av hö­ga do­ser kan ga­sen or­sa­ka sy­re­brist som kan le­da till med­vets­lös­het och hjärn­ska­dor. Sy­re­bris­ten kan även or­sa­ka hjärtrytm­rubb­ning­ar och plöts­lig död. ■ VID lång­va­rit miss­bruk finns risk för neu­ro­lo­gis­ka ska­dor, med ba­lans­svå­rig­he­ter och påverkan på ben­mär­gen som följd. KÄL­LA: GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.