FES­TEN BÖR­JA­DE MED BÖN

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@ di­rekt­press.se

I strå­lan­de sen­som­mar­sol sam­la­des på tis­dags­mor­go­nen ett tu­sen­tal mus­li­mer på Rin­ke­by Boll­plan för att fi­ra Eid al-ad­ha, en av de sto­ra mus­lims­ka hög­ti­der­na.

– Det här är som vår julaf­ton, sa Rin­ke­by­pro­fi­len Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah.

Kloc­kan åt­ta på mor­go­nen bör­ja­de folk ström­ma till Rin­ke­by Boll­plan, gam­la som unga, fin­kläd­da och gla­da. Al­la häl­sar på varand­ra med ”Eid Mu­barak”. Eid al-ad­ha fi­ras var­je år 70 da­gar ef­ter ra­ma­dan, fas­tan, som är den all­ra störs­ta mus­lims­ka hög­ti­den.

– Det här fyl­ler bå­de en re­li­giös och kul­tu­rell funk­tion, för många är det en chans att träf­fas och kun­na sam­las på en plats, sa Gu­leed Mo­ha­mad från Tens­ta.

Un­der Eid al-ad­ha sam­las mus­li­mer för att be en spe­ci­ell bön, och över Rin­ke­by Boll­plan eka­de med jäm­na mel­lan­rum ”Al­ham­du­lil­lah” (Gud är störst) fram till det var dags för den ge­men­sam­ma bö­nen. Det var en mäk­tig syn med al­la bed­jan­de mus­li­mer, vän­da mot Mecka, i ”lil­la” Rin­ke­by. Ett dovt mum­mel hör­des un­der bö­nen, i öv­rigt var det knäpp­tyst.

– Vi hyl­lar gud och av­ger tros­be­kän­nel­sen, som är en av islams fem pe­la­re. Al­la träf­fas och häl­sar på varand­ra, och bar­nen får pre­sen­ter. Det är som ti­di­ga jul­klap­par, sä­ger Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah och skrat­tar.

Nas­ra Ba­re från Rin­ke­by var en av be­sö­kar­na och upp­skat­ta­de sär­skilt att de kun­de va­ra ut­om­hus i år.

– Det var så trångt in­om­hus förra året, folk fick knappt plats.

En annan be­sö­ka­re var 12-åri­ge Ab­dul Aziz från Rin­ke­by. Han har pre­cis bör­jat sex­an i Hus­by­sko­lan, men är le­dig i dag.

– Det är bra att al­la sam­las och ber bön. Det är en kul fest, sa han.

För Ha­wa Is­mail från Rin­ke­by är Eid al-fi­tr myc­ket stort.

– Al­la träf­fas en gång om året och kom­mer hit och ber. Det kom­mer folk från Hus­by, Kis­ta och Rin­ke­by och Spånga, ja över­allt.

Fa­mil­jen Ab­di ha­de rest än­da från Eskilstu­na för att fi­ra Eid al-ad­ha i Rin­ke­by.

– Vi har fi­rat Eid i Eskil- stu­na i tolv år, så det var kul att upp­le­va nå­got an­nat.

Strax ef­ter nio av­slu­ta­des sam­ling­en och bö­nestun­den. Eid al-ad­ha fi­ras dock i tre da­gar. I ons­dags fort­sat­te fest­lig­he­ter­na med ti­vo­li och fest­lig­he­ter på Eg­ge­by gård.

FOTO: SAN­NA TUURALA

MECKA. Ha­wa Is­mail från Rin­ke­by hop­pas nå­gon gång i li­vet få kom­ma till Mecka. ”Eid al-ad­ha är stort för mig”, sä­ger hon. Hon var en av över tu­sen som sam­la­des till ge­men­sam bön i Rin­ke­by.

FOTO: SAN­NA TUURALA

REST LÅNGT. Fa­mil­jen Ab­di med bar­nen Ami­na, 12, Ma­ry­a­ma, 10, Mar­wa, 7, och Asiya, 5, ha­de rest än­da från Eskilstu­na för att fi­ra Eid al-ad­ha i Rin­ke­by.

SAM­LING. Ab­dul Aziz från Rin­ke­by tyck­te att Eid al-ad­ha var en jät­te­kul fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.