Eid al-ad­ha

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ EID al-ad­ha är den and­ra av två mus­lims­ka hög­ti­der som fi­ras av mus­li­mer över he­la vär­den. ■ FI­RAS till min­ne av en cen­tral hän­del­se i al­la de ab­ra­ha­mi­tis­ka re­li­gi­o­ner­na – när pat­ri­ar­ken Abra­ham är på väg att off­ra sin son men i sista stund stop­pas av Gud. Den­na be­rät­tel­se åter­finns bå­de i Bi­beln och Ko­ra­nen. ■ EID AL- AD­HA in­fal­ler den ti­on­de da­gen i må­na­den dhul-hij­ja. År 2018 be­räk­nas eid al-ad­ha bör­ja ons­dag 22 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.