Fin­lands svens­ka histo­ria

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Finsk­ta­lan­de se­ni­o­rer väl­kom­nas till en fö­re­läs­ning tors­dag 13 sep­tem­ber kl. 13.00 på Öpp­na mö­tes­plat­sen för se­ni­o­rer i Akal­la, Si­be­li­us­gång­en 20A.

Som ett re­sul­tat av Sveriges och som na­tio­nellt mi­no­ri­tets­språk och sve­ri­ge och var­för är det vik­tigt?

Med kun­skap och hu­mor ger Esko Mela­ka­ri in­tres­san­ta hi­sto­ris­ka till­ba­kablic­kar som hjäl­per dig att för­stå var­för det ser ut som det gör idag.

Hur kun­de Fin­land till ex­em­pel 1917 fri­gö­ra sig från Ryss­land? Även här spe­la­de den ge­men­sam­ma histo­ri­en med Sve­ri­ge en cen­tral roll ...

Fö­ran­mä­lan te­le­fon: 08-508 010 93 till Mer­ja el­ler Ne­vart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.