Pro­jek­tet Läs­lust gör ditt barn bätt­re på att lä­sa

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Har du barn mel­lan 7 och 12 år i nå­gon av Rin­ke­bys kom­mu­na­la grund­sko­lor As­ke­by­sko­lan, Kn­ut­by­sko­lan el­ler Kvarn­by­sko­lan? Då har de möj­lig­het att öva på sin läs­ning ef­ter skol­tid ge­nom pro­jek­tet ”Läs­lust i Rin­ke­by”. Två da­gar i vec­kan träf­far bar­net en ut­sedd ”tu­tor”, en vux­en ”läs­stöd­ja­re”, på Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Pro­jekt­le­da­ren är Shi­lan Na­za­ri. Som barn till­bring­a­de hon själv myc­ket tid på Hus­by bib­li­o­tek.

– För mig var bib­li­o­te­ket in­te ba­ra en plats där jag kun­de lä­sa och lå­na böc­ker, ut­an även sam­ta­la om det jag ha­de läst.

Läs­lust­pro­jek­tet hand­lar in­te om läx­läs - ken­he­ten. Men det kan ock­så hjäl­pa bar­nen att lyc­kas i sko­lan.

– Nö­jesläs­ning ger kun­skap och för­stå­el­se som gör det lät­ta­re för bar­nen att ta till sig sko­lans un­der­vis­ning, för­kla­rar Shi­lan.

Pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan so­ci­al­för­valt­ning­en, Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning samt kul­tur­för­valt­ning­en. bib­li­o­tek, Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by och på sko­lor­na. Är du och ditt barn in­tres­se­ra­de el­ler har frå­gor, hör av dig till Shi­lan Na­za­ri, te­le­fon 08508 02 055, shi­lan.na­za­ri@ stock­holm.se.

Shi­lan Na­za­ri, pro­jekt­le­da­re för Läs­lust

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.