Rin­ke­by-Kis­ta

Öp­pet sam­man­trä­de 30/8

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Tors­dag 30 au­gusti, kloc­kan 18.00 Rin­ke­by­sko­lan, Rin­ke­by­strå­ket 53 På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat:

• Ny Öp­pen för­sko­la i Kis­ta (Skal­holt).

• Idébu­ret of­fent­ligt part­ner­skap med

Frys­hu­set, och med

Shan­ta IF.

Nämnd­hand­ling­ar finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, Kis­ta bib­li­o­tek, i för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion samt på in­syns­ve­ri­ge. se/ stock­holm-rin­ke­by­kis­ta

Frå­gestund Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det.

Mer in­for­ma­tion: Johan Hern­man, ad­mi­nist­ra­tiv chef, 08-508 01 513 johan.hern­man@stock­holm.se

Väl­kom­men!El­vir Kaži­nić (S) ord­fö­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.