LÖR­DAG 1/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

De­mo­kra­ti­fo­rum Jär­va En vec­ka in­nan va­let ar­ran­ge­rar vi Jär­va De­mo­kra­ti­fo­rum! Fo­ru­met är en plats för sam­tal mel­lan ung­do­mar, vux­na, för­e­nings­li­vet och po­li­ti­ker i om­rå­det om makt och in­fly­tan­de. I år blir det de­batt mel­lan ele­ver från Jär­va och po­li­ti­ker i Stock­holms stad om skol­frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.