Kom­pi­sar ne­ka­des hy­res­kon­trakt

Kom­pi­sar­na Em­ma och Jo­han­na ha­de fått dröm­lä­gen­he­ten i väst­ra Stock­holm. Men när frå­gan om vil­ken re­la­tion de ha­de till varand­ra dök upp blev det kal­la han­den från hy­res­vär­den. ”Vi borde ha lju­git och sagt att vi var ett par”, sä­ger Jo­han­na. ✔ ”Vill in­te

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Vän­ner­na Jo­han­na och Em­ma, bå­da 30, ha­de fått ve­ta att lä­gen­he­ten i Blac­ke­berg som de tit­tat på ge­nom bo­stads­för­med­ling­en skul­le bli de­ras – allt de be­höv­de gö­ra var att skri­va kon­trakt.

– Vi var jät­te­gla­da, det var en rik­tig dröm­lä­gen­het. Vi ha­de skic­kat in al­la vå­ra pap­per och hand­läg­ga­ren sa att de såg bra ut. Vi skul­le ba­ra sva­ra på någ­ra frå­gor, be­rät­tar Jo­han­na.

Den sista frå­ga gäll­de vad de ha­de för re­la­tion till varand­ra. När de sva­ra­de att de var kom­pi­sar fick de nya be­sked.

– Det blev plöts­ligt tvär­stopp. Vår hand­läg­ga­re sa att de in­te god­kän­de kom­pis­kon­trakt. När vi ring­de och skic­ka­de mail sa de att de ba­ra god­kän­ner äk­ten­skaps­lik­nan­de re­la­tio­ner, de vill in­te ha sys­kon el­ler vän­ner som hy­res­gäs­ter, sä­ger Jo­han­na.

Be­ske­det, be­skri­ver de, kom som en re­jäl över­rask­ning.

De bå­da vän­ner­na har känt varand­ra i 15 år och har pe­ri­od­vis bott till­sam­mans ti­di­ga­re. När de nu vill gö­ra det igen var det ett väl ge­nom­tänkt be­slut och ett sätt att max­i­me­ra bå­de kö­tid och be­tal­nings­för­må­ga, be­rät­tar de.

– Vi blev så choc­ka­de, det kän­des som ett slag i an­sik­tet, sä­ger Jo­han­na.

– Vi blev jät­te­leds­na och det kän­des väl­digt krän­kan­de. Vi är bå­da i varsin kär­leks­re­la­tion, men vi har kom­mit fram till vi vill bo med varand­ra än­då. Det är ett val som vi har gjort, så det kän­des väl­digt led­samt.

Hy­resvär­dar­na är själ­va fria att sät­ta upp de vill­kor och krav de an­ser att hy­res­gäs­ter­na mås­te upp­fyl­la för att få ett kon­trakt, även om bo­stä­der­na för­med­las ge­nom bo­stads­kön.

Jo­han­na är nu starkt kri­tisk till att det får fö­re­kom­ma över­hu­vud­ta­get.

– Tyd­li­gen är det­ta jät­te­van­ligt, vär­dar­na kan stäl­la vil­ka krav de vill. Och det här är en för­le­gad po­li­cy som drab­bar många, sä­ger Jo­han­na.

Vad som hän­der fram­ö­ver vet de in­te. De bå­da vill fort­satt bo till­sam­mans och tän­ker se över al­ter­na­tiv om nå­gon ny möj­lig­het till första­hands­kon­trakt in­te dy­ker upp snart. Till folk som är på bo­stads­jakt och får frå­gan om vad de har för re­la­tion, ger de rå­det:

– Ljug, sä­ger jag. Låt­sas va­ra i en re­la­tion även om ni in­te är det. Det kom­mer vi att gö­ra fram­ö­ver. FOT­NOT: Em­ma och Jo­han­na he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON OCH PRI­VAT

ALLT VAR KLART. Kom­pi­sar­na Em­ma och Jo­han­na ne­ka­des första­hands­kon­trakt när hy­res­vär­den fick re­da på att de är kom­pi­sar och in­te ett par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.