Ils­ka och för­tviv­lan ef­ter bran­d­at­tac­ker

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

I vec­kan ut­sat­tes två kom­munkon­tor för bran­dat­ten­tat. Bland per­so­na­len har man känt bå­de ils­ka och för­tviv­lan, men verk­sam­he­ten fort­sät­ter som van­ligt.

Sam­ma gär­nings­män kan lig­ga bakom bå­da de bran­dat­ten­tat som drab­bat stads­dels­för­valt­ning­en i Spånga-Tens­ta. An­ställ­da har del­vis fått ar­be­ta från an­nan plats.

– Vi har stängt en byggnad men in­te verk­sam­he­ten, sä­ger stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der.

Det förs­ta lar­met kom vid 02.30-ti­den. Då brann ett däck ut­an­för med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta. Bran­den släck­tes snabbt av reg­net.

Ba­ra en halv­tim­me se­na­re kom näs­ta larm från stads­dels­för­valt­ning­en i Lun­da. Ett föns­ter ha­de kros­sat, var­ef­ter nå­gon ha­de kas­tat in ett brin­nan­de däck i lo­ka­ler­na. Bran­den or­sa­ka­de sto­ra ska­dor och det fanns in­led­nings­vis risk för att bran­den skul­le spri­da sig.

Po­li­sen miss­tän­ker att det hand­lar om sam­ma gär­nings­män vid bå­da brän­der­na. Vid bå­da at­ten­ta­ten an­vän­des brin­nan­de däck.

Bran­den i stads­dels­för­valt­ning­ens kon­tor ut­reds som grov mord­brand, me­dan bran­den ut­an­för med­bor­gar­kon­to­ret be­döms va­ra för­sök till mord­brand. En­ligt de­ras se­nas­te upp­da­te­ring på hem­si­dan har ing­en gri­pits.

Ka­me­raö­ver­vak­ning kan där­e­mot hjäl­pa po­li­sen. Två miss­tänk­ta per­so­ner kan ha fång­ats av dem.

– Det blir att ana­ly­se­ra de fil­mer­na när de är ned­lad­da­de och lå­ta vår per­so­nal se om de kän­ner igen klä­der el­ler rö­rel­se­möns­ter på de här kil­lar­na, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­ren To­mas Sandin till Ra­dio Stock­holm.

Stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der be­rät­tar om ils­ka och för­tviv­lan ef­ter hän­del- sen. Sam­ti­digt be­röm­mer han an­ställ­da på för­valt­ning­en för he­ro­is­ka in­sat­ser.

– Vi har stängt en byggnad men in­te verk­sam­he­ten, sä­ger han.

Bygg­na­den där det brann på and­ra vå­ning­en in­ne­hål­ler bland an­nat so­ci­al­kon­tor, HR- och eko­no­mi­av­del­ning. Per­so­na­len har fått ar­be­ta från an­nan plats.

– Det är en väl­digt stor och vik­tig del. All­män­he­ten hän­vi­sas till med­bor­gar­kon­to­ret, där har det in­te brun­nit på in­si­dan, sä­ger Per Kjel­lan­der.

För de öv­re vå­ning­ar­na som är rök­ska­da­de är frå­gan hur lång tid sa­ne­ring­en tar. Vid re­cep­tio­nen, där det brun­nit, kom­mer det att drö­ja läng­re in­nan det går att flyt­ta in igen, en­ligt ho­nom.

Sus An­ders­son (MP), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den i Spånga-Tens­ta, för­dö­mer at­tac­ken.

– Än så länge vet vi ing­et om mo­tiv och vän­tar in po- li­sens ut­red­ning. Men det är väl­digt, väl­digt all­var­ligt. Det är sam­hälls­in­sti­tu­tio­ner och ar­bets­plat­ser i stads­de­len som bli­vit ut­sat­ta, sä­ger hon.

Vil­ka po­li­tis­ka åt­gär­der kan ni vid­ta?

– Det­ta vi­sar att vi mås­te fort­sät­ta vårt fö­re­byg­gan­de ar­be­te mot kri­mi­na­li­tet. Vi kan in­te pe­ka ut spe­ci­fi­ka åt­gär­der in­nan vi vet or­sa­ken till det­ta.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

BRANDSKADAT. Hur lång tid det tar in­nan för­valt­ning­en kan flyt­ta in igen är oklart.

AR­KIV­BILD: KERSTIN GUSTAFS­SON

STÄNGT. Per Kjel­lan­der, stads­dels­di­rek­tör i Spång­aTens­ta, be­röm­mer tjäns­te­män­nen för hur de han­te­rar si­tu­a­tio­nen.

AR­KIV­BILD: LEIF OL­DEN­BURG

NÄMNDORDFÖRANDE. Sus An­ders­son (MP) vill av­vak­ta po­lis­ut­red­ning­en in­nan hon fö­re­slår kon­kre­ta åt­gär­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.