DE RUTSCHADE IN NYA LEKPLATSEN

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Varm korv och full fart på studs­mat­tan. I hel­gen in­vig­des lekplatsen vid Gul­linge­par­ken i Tens­ta.

Som det sig bör in­vig­des lekplatsen sam­ti­digt som Par­ker­nas Dag fi­ra­des runt om i Stock­holm.

Lekplatsen är re­sul­ta­tet av den ”medborgarbudget” som Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning ge­nom­för­de un­der 2017. Över 600 bo­en­de var med och rös­ta­de fram vad de helst vil­le gö­ra med om­rå­det vid Gul­linge­par­ken.

I kon­kur­rens med bland d an­nat ett ute­gym vann för­sla­get om en lek­plats. Två mil­jo­ner kro­nor av­sat­tes för ut­veck­ling­en av om­rå­det vid par­ken.

Re­sul­ta­tet in­vig­des i hel­gen. En re­no­ve­rad bas­ket­plan, rutsch­ba­na, klät­ter­ställ­ning, gunga, nya bän­kar och kanske po­pu­lä­rast av allt – en studs­mat­ta. Un­der hös­ten kom­mer även en utegrill och fler träd.

Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Sus An­ders­son från Mil­jö­par­ti­et in­vig­nings­ta­la­de:

– Det här ska in­te läng­re va­ra en död plats som man skyn­dar för­bi, sa hon.

På sce­nen un­der­höll Em­ma & KJ och själv­klart ser­ve­ra­des det kaf­fe, korv och glass.

– Jag hör­de någ­ra barn sä­ga ”det här är jät­te­ro­ligt, vi ska hit i mor­gon ock­så”. Då blir man glad, sa pro­jekt­le­da­ren Ing­er Cronlund. Hon fick stöd av Va­len­cia, 7, och Nat­halie, 6:

– Par­ken är kul. Studs­mat­tan och gung­an är ro­li­gast. Men det ha­de va­rit ro­li­ga­re med än­nu fler gre­jer, tyck­te tje­jer­na.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

TEST. Al­gir­maa och Ali­cia tes­ta­de rutsch­ba­nan i lek­par­ken i nya Gul­linge­par­ken i Tens­ta.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

FEST. Så här in­vi­ger man en ny lek­park.

MÅLAD. Mo­ham­med, 5, fick en häf­tig an­sikts­mål­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.