Nej, jag har ing­en po­li­tisk agen­da

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY - Pa­trik Ek­ström re­dak­tion@vi­i­rin­ke­by.se Re­por­ter

Det är in­te all­tid så lätt att va­ra jour­na­list. Sär­skilt i val­ti­der. De­bat­ten par­ti­er­na emel­lan har en ten­dens att bli rätt hätsk. Och in­te så säl­lan ham­nar vi jour­na­lis­ter i skott­glug­gen. Så sent som i går an­kla­ga­des jag, el­ler tid­ning­en, för att ha en po­li­tisk agen­da.

Det är in­te förs­ta gång­en. Sna­ra­re är det en stän­digt åter­kom­man­de an­kla­gel­se. Suck. För­stå mig rätt. Det är vik­tigt med käll­kri­tik.

Man ska va­ra med­ve­ten om att stö­det för till ex­em­pel Mil­jö­par­ti­et är stör­re bland jour­na­lis­ter än bland all­män­he­ten.

Skill­na­den mel­lan att rös­ta för ett visst par­ti och att ha en po­li­tisk agen­da är än­då mils­vid.

Det märk­li­ga med an­kla­gel­ser­na är ock­så att de tycks kom­ma från al­la po­li­tis­ka lä­ger. Nej, det går in­te ihop. Så näs­ta gång du lä­ser en ar­ti­kel och fun­de­rar på om vi har en po­li­tisk agen­da. Tänk om.

Jag har var­ken tid el­ler vil­ja.

Det är in­te förs­ta gång­en. Sna­ra­re är det en stän­digt åter­kom­man­de an­kla­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.