Folk­fest i Hus­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

För­ra hel­gen var det Hus­by­fes­ti­val - och som van­ligt blev det en stor folk­fest. Pro­gram­met var full­ma­tat med mu­sik och te­a­ter. Många bu­tiksä­ga­re ha­de flyt­tat ut för­sälj­ning­en till ga­tan, där det fanns allt ifrån frukt till tren­di­ga klä­der.

Un­der ef­ter­mid­da­gen fram­träd­de Ca­ro­la med någ­ra av si­na mest po­pu­lä­ra lå­tar. Hus­bys egen te­a­ter, Mittiprick­te­a­tern, fram­för­de fa­mil­je­fö­re­ställ­ning­en ”Klö­si­ga kat­ters klubb” på Kul­tur­sko­lans scen. Fra­me­mot sen ef­ter­mid­dag in­togs sce­nen av Eli­as Ab­bas som del­tog i årets Me­lo­di­festi­val med lå­ten ”Min Queen”. Den so­ma­lis­ke ar­tis­ten Ya­hye Uk klev upp på sce­nen strax ef­ter kloc­kan 18.

Vid 21-ti­den var det slut på fest­lig­he­ter­na för i år.

FOTO: MEH­DI HEIDARI

FEST. Fullt med folk som van­lig på fes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.