Frys­hu­set tar över träff­lo­kal

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Det ser ut som att Frys­hu­set kom­mer ta över verk­sam­he­ten i Tens­ta Com­mu­ni­ty Cen­ter, ef­ter att stads­dels­nämn­den klub­ba­de ett in­rikt­nings­be­slut un­der tors­da­gens mö­te. Be­slu­tet möt­tes dock av stark kri­tik från op­po­si­tio­nen som var kri­tis­ka till att de röd­grö­na be­slu­tat att 5 mil­jo­ner kro­nor ska gå till Frys­hu­set för att dri­va TCC, som ti­di­ga­re dri­vits av ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Ole-Jör­gen Pers­son (M) und­ra­de var­för det istäl­let in­te skett en upp­hand­ling. Pers­son ställ­de sig även frå­gan­de till vil­ket un­der­lag som fun­nits till be­slu­tet.

GLA­DA. Vi är gla­da att Frys­hu­set ska kom­ma in och gö­ra en verk­sam­het här, sa nämn­dens ord­fö­ran­de Sus An­ders­son (MP) om sam­ar­be­tet med Frys­hu­set i Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.