Lekplatsen

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ MEDBORGARBUDGET är en form av di­a­log där in­vå­nar­na har möj­lig­het att på­ver­ka sin närmil­jö. ■ UN­DER fö­ra årets fick de bo­en­de i Tens­ta läm­na in för­slag på hur Gul­linge­par­ken skul­le ut­veck­las. ■ ÖVER 600 rös­ta­de. En lek­plats var det för­slag som fick flest rös­ter. ■ UT­VECK­LING­EN av lek­par­ken har kostat cir­ka två mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.