LÖR­DAG 1/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

De­mo­kra­ti­fo­rum Jär­va En vec­ka in­nan va­let ar­ran­ge­rar vi Jär­va De­mo­kra­ti­fo­rum! Fo­ru­met är en plats för sam­tal mel­lan ung­do­mar, vux­na, för­e­nings­li­vet och po­li­ti­ker i om­rå­det om makt och in­fly­tan­de. I år blir det de­batt mel­lan ele­ver från Jär­va och po­li­ti­ker i Stock­holms stad om skol­frå­gor. Det blir fö­re­läs­ning om bo­stads­segre­ga­tion och dis­kus­sion om an­ti­ra­sism och or­ga­ni­se­ring kopp­lat till det ak­tu­el­la po­li­tis­ka lä­get i Sve­ri­ge. På plats finns ock­så va­lam­bas­sa­dö­rer som in­for­me­rar om vem som får rös­ta och hur det går till. Rin­ke­by Fol­kets hus kl 13.00–19.00.

Land­hoc­key med Kis­ta Hoc­key 09-10:or För dig 7–9 år som vill bör­ja spe­la hoc­key kom­man­de sä­song. När: Lör­dag 25/8 och 1/9 kl 13.00–14.00. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall. In­for­ma­tion: www.kista­hoc­key.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.