TIS­DAG 4/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Po­di­um Sam­tal Sam­tals­se­rie i fyra de­lar om ak­tu­el­la kul­tur­po­li­tis­ka frå­gor. Del 3: Cashen dom tas – vart går peng­ar­na? Om kons­ten att le­va på sin konst. Kl 18-19.30, Kis­ta bib­li­o­tek. Med­ver­kan­de: Ma­nu­el Cu­bas (jour­na­list, ma­nus­för­fat­ta­re och verk­sam­hets­chef på Rin­ke­by Fol­kets hus), Si­ri Ny­ke (verksamhetsledare och pro­du­cent på Ung­aTur), Be­ri Ger­wi­se (ar­tist och mu­si­ker). Sam­tals­le­da­re: Wen­dy Fran­cis från kul­tur­för­e­ning­en Po­di­um.

FOTO: CA­RO­LI­NE AN­DERS­SON

Öv­rig ut­rust­ning lå­nas ut i mån av till­gång. Kost­nad: Gra­tis pro­va-på. In­for­ma­tion: www.kista­hoc­key.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.