Så sä­ger någ­ra av bo­stads­bo­la­gen om hy­res­reg­ler­na

Vi i Rinkeby - - BOSTAD -

STOCKHOLMSHEM

Inga krav el­ler reg­ler av­se­en­de re­la­tion. Möj­lig­het finns att hy­ra till­sam­mans med en kom­pis och va­ra medsö­kan­de för att upp­fyl­la in­komst­kra­ven, men då ska av­sik­ten va­ra att bo i lä­gen­he­ten.

SVENS­KA BO­STÄ­DER

Gif­ta, sam­man­bo­en­de och ”bli­van­de kva­li­fi­ce­rad sam­bo”, där bå­da ska le­va un­der äk­ten­skaps­lik­nan­de for­mer, kan stå med på av­ta­let. Är den medsö­kan­de kom­pis el­ler för­äl­der skrivs ba­ra av­tal med den hu­vudsö­kan­de.

EINAR MATTS­SON AB

Har inga reg­ler för vil­ken typ av re­la­tion man ska ha om man ska hy­ra ihop.

Det som krävs är att de sö­kan­de ska ha va­rit sam­man­bo­en­de i minst sex må­na­der. Sam­man­bo­en­de skil­jer sig från in­ne­bo­en­de.

STENA FAS­TIG­HE­TER

Tillå­ter sam­man­slag­ning av in­koms­ter om den hu­vudsö­kan­de upp­fyl­ler minst 50 pro­cent av in­komst­kra­vet och övri­ga vill­kor upp­fylls.

Sam­man­slag­ning kan god­tas för ma­ke, ma­ka och sam­bo som har va­rit folk- bok­för­da på sam­ma adress al­ter­na­tivt med­kö­an­de i minst 12 må­na­der.

FAMILJEBOSTÄDER

God­kän­ner medsö­kan­de som möj­lig­het vid av­tals­skriv­ning och har inga krav på vil­ken slags re­la­tion sö­kan­de och medsö­kan­de har.

DET HÄR GÄL­LER FÖR KOM­MU­NA­LA KOM­PIS­KON­TRAKT

Stock­holms kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag har så kal­la­de Kom­pis­kon­trakt som om­fat­tas av and­ra reg­ler för ung­do­mar och se­ni­o­rer. Då hand­lar det om max 4 års bo­en­de­tid med av­stå­en­de från be­sitt­nings­skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.