Flyt­tar till­ba­ka ef­ter bran­d­at­tack

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Stella Papapanagiotou

För­ra vec­kan ut­sat­tes stads­dels­för­valt­ning­en i Spånga-Tens­ta för ett bran­dat­ten­tat. I tis­dags flyt­ta­de de fles­ta av tjäns­te­per­so­ner­na till­ba­ka till si­na lo­ka­ler.

Det var nat­ten till i tis­dags för­ra vec­kan som nå­gon ut­sat­te med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta och stads­dels­för­valt­ning­ens lo­ka­ler i Lun­da in­du­stri­om­rå­de för bran­d­at­tac­ker. Brin­nan­de bildäck kas­ta­des in på bå­da adres­ser­na, ba­ra en halvtimme ef­ter varand­ra.

Me­dan den förs­ta bran­den, på med­bor­gar­kon­to­ret, kun­de släc­kas snabbt, så hann det bli sto­ra ska­dor på på Fa­gers­ta­ga­tan 15, där stads­dels­för­valt­ning­en sit­ter.

Många an­ställ­da har där­för tving­ats job­ba från and­ra, tillfälliga plat­ser. Men nu är de fles­ta av dem till­ba­ka på sin van­li­ga ar­bets­plats.

– De störs­ta ska­dan är i en­trén. Den kom­mer att fort­sät­ta va­ra stängd. I stäl­let öpp­nar vi en till­fäl­lig in­gång och re­cep­tion på and­ra si­dan bygg­na­den, vid par­ke­ring­en, sä­ger Per Kjel­lan­der,

stads­dels­di­rek­tör i Spång­a­Tens­ta.

Plan två i bygg­na­den är än­nu in­te re­do för åter­in­flytt, men de an­ställ­da som sit­ter där får plats i and­ra de­lar av hu­set, al­ter­na­tivt i bygg­na­den bred­vid, där för­valt­ning­en ock­så har kon­tors­plat­ser.

– Det är runt 180 an­ställ­da som har be­rörts av bran­den och fått sit­ta på al­ter­na­ti­va plat­ser någ­ra da­gar. Men 90 pro­cent av dem kom­mer att va­ra till­ba­ka den här vec­kan, sä­ger Per Kjel­lan­der.

Är det myc­ket som har för­störts i bran­den?

– Det mesta har kla­rat sig bra, en del möb­ler kanske mås­te er­sät­tas. Men jag har in­te fått en en­da rap­port om att viktiga hand­ling­ar skul­le ha för­störts. De hålls in­låsta i brand­säk­ra skåp, tack va­re de ru­ti­ner­na har de kla­rat sig, sä­ger han.

När det gäl­ler själ­va bran­d­at­tac­ker­na så har än­nu ing­en mis­s­tänkt gri­pits.

– Ut­red­ning­en på­går. Vi job­bar på med de över­vak­nings­fil­mer som finns från Tens­ta cent­rum. Vi har ing­en mis­s­tänkt i nu­lä­get, sä­ger Andre­as Borg­brant, kom­mun­po­lis för Spånga-Tens­ta.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

TILL­BA­KA. I vec­kan ska de fles­ta an­stäl­la på Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning va­ra till­ba­ka i hu­set på Fa­gers­ta­ga­tan 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.