Mis­s­tänkt mord­brand på Kis­ta gård

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

För­ra hel­gen brann det hund­ra år gam­la spann­måls­ma­ga­si­net vid Kis­ta gård ner till grun­den. Bran­den ru­bri­ce­ras som grov mord­brand då det finns miss­tan­ke om att den va­rit an­lagd.

Det var strax in­nan sju på lör­dag­kväl­len som rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till Kis­ta al­lé­väg, med an­led­ning av en ut­veck­lad brand i en bygg­nad. Det var ma­ga­si­net vid Kis­ta gård som stod i lå­gor.

Rädd­nings­tjäns­ten med­de­la­de se­na­re un­der kväl­len att bygg­na­den in­te gick att räd­da, ut­an att den skul­le få brin­na ner.

När Vi i Kis­ta be­sö­ker plat­sen någ­ra da­gar se­na­re finns det ba­ra spill­ror kvar. En li­ten bit av väg­gen, någ­ra för­vrid­na me­tall­de­lar. Rökluk­ten häng­er i luf­ten.

Bran­den ru­bri­ce­ras av po­li­sen som mord­brand ef­tersom det finns miss­tan­ke om att den va­rit an­lagd. Brot­tet är att an­se som grovt då hu­set är K-märkt och det dess­utom fun­nits en stor risk att bran­den skul­le spri­da sig. Det har ock­så fun­nits risk för an­nans liv och häl­sa.

– Det finns in­te nå­gon fri­hets­be­rö­vad i nu­lä­get. Man har ge­nom­fört en tek­nisk un­der­sök­ning på plat­sen, och så får man se vad den ger för nå­got, sä­ger Per Fahl­ström vid po­li­sen.

Ma­ga­si­net som brann ner är en del av fas­tig­he­ten Kis­ta gård, som har haft en bro­kig histo­ria. De gam­la kul­tur­min­nes­märk­ta bygg­na­der­na har stått tom­ma ett tag och tan­ken var att Stock­holms stad själ­va skul­le rus­ta upp dem. Ma­ga­si­net skul­le bli café­verk­sam­het och kun­na hy­ras ut som fest­lo­kal. Stock­holms stad fick bygg­lov men änd­ra­de sig in­nan re­no­ve­ring­en på­bör­ja­des.

Istäl­let sål­des bygg­na­der­na för­ra året till en pri­vat äga­re. Stock­holms stad ha­de ock­så an­sökt om riv­nings­lov för att få ri­va en bygg­nad bred­vid ma­ga­si­net men fått nej på den an­sö­kan.

Den nya äga­ren – Kis­ta Gård Hol­ding AB med VD Da­ni­el Öz­boy­a­ci i spet­sen – köp­te bygg­na­der­na för 18,6 mil­jo­ner för­ra året. De pla­ne­rar istäl­let att an­läg­ga ett lyx­ho­tell med re­stau­rang på om­rå­det, och vän­tar på start­be­sked från bygg­lovs­hand­läg­ga­ren för att få bör­ja ar­be­ta på plat­sen.

Bygg­na­der­na står i dags­lä­get tom­ma, så ing­en blev ska­dad i bran­den. Vi har sökt Da­ni­el Öz­boy­a­ci för en kom­men­tar gäl­lan­de bran­den men in­te fått nå­got svar.

Ben­ja­min Dousa från Mo­de­ra­ter­na ha­de till stads­dels­nämn­dens se­nas­te sam­man­trä­de läm­nat in en skri­vel­se där han på­pe­ka­de att par­ken som lig­ger i an­slut­ning till Kis­ta gård var otrygg. Bland an­nat på grund av de obe­bod­da bygg­na­der­na.

”Par­ken Kis­ta gård, som in­går i stads­dels­för­valt­ning­ens an­svars­om­rå­de, har den se­na­re ti­den bli­vit ett till­håll för kri­mi­nel­la. Fle­ra över­giv­na hus och sto­ra, mör­ka, ytor blir en bra mil­jö för des­sa”, skrev han bland an­nat. Han fö­reslog bland an­nat att ord­nings­vak­ter som pat­rul­le­rar om­rå­det bor­de an­stäl­las. Men fick nej av stads­dels­för­valt­ning­en.

”För att ha ord­nings­vak­ter i ett om­rå­de så krävs en an­sö­kan om för­ord­nan­de- om­rå­de. Po­li­sen och för­valt­ning­en be­dö­mer in­te Kis­ta gård 1 och 2 och om­kring­lig­gan­de om­rå­den som ett sär­skilt ut­satt om­rå­de”, skrev de i sitt ut­lå­tan­de.

FO­TO: LÄSARBILD

BRAND. För­ra hel­gen brann ma­ga­si­net vid Kis­ta gård ner till grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.