Så myc­ket har vär­det ökat

Trots att ut­red­ning­ar vi­sar att för­e­ning­ar­nas barn- och ung­doms­verk­sam­het gör skill­nad i sam­häl­let, sat­sas det in­te på id­rotts­plat­ser i Spånga-Tens­ta. Vad tän­ker po­li­ti­ker­na egent­li­gen gö­ra åt bris­ten på ak­ti­vi­tet­s­y­tor? frå­gar sig Björn Beg­ner.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Björn Beg­ner, Spånga

Id­rot­ten är in­te pri­o­ri­te­rad när Stock­holm ska växa. Bo­stä­der, kon­tor och p-plat­ser är vik­ti­ga­re än ak­ti­vi­tet­s­y­tor när Stock­holm för­tä­tas.

Al­la bor­de kän­na till ut­väx­ling­en och nyt­tan av sko­la/id­rott/rö­rel­se. Var­för gör ing­en nå­got? 2010 or­ga­ni­se­ra­des ett upp­rop/id­rott på Spång Fol­kets Hus. Ci­tat ur in­bju­dan:” Sam­hälls­nyt­tan av barn- och ung­dom­sid­rott ero­de­rar.”

I ut­red­ning ef­ter ut­red­ning be­skrivs den ide­el­la sek­torns barn- och ung­doms­verk­sam­hets be­ty­del­se för sam­häl­let och barns/ung­do­mars so­ci­a­la fost­ran och möj­lig­he­ter till per­son­lig ut­veck­ling och me­nings­full fri­tid. Det­ta gäl­ler i högs­ta grad id­rotts­rö­rel­sen som är den en­da folk­rö­rel­se som fort­fa­ran­de hål­ler sin stor­lek och om­fatt­ning.

Re­sul­tat tills nu: 0 id­rotts­plat­ser ef­ter 8 år!

Jag har nu en frå­ga till po­li­ti­ker­na: med vil­ka kon- kre­ta för­slag och åt­gär­der kom­mer ditt par­tis po­li­tik att för­änd­ra och för­bätt­ra den­na si­tu­a­tion för id­rotts­för­e­ning­ar i Spånga-Tens­ta?

Var­för byg­ger vi in­te två id­rotts­hal­lar i Rin­ke­byda­len, mo­dell ”Sto­ra Mos­sen”? Det finns en myc­ket bra plats in­till

Vid Eg­ge­by Gård, byggs nu en ut­om­hus­ba­dan­lägg­ning för ca 400 till 500 mil­jo­ner kro­nor att bru­kas un- der bad­sä­song. Peng­ar­na ha­de räckt till 10 id­rotts­hal­lar för året runt-bruk. No­te­ra att man ny­li­gen har ri­vit tre id­rotts­hal­lar i Spång­a­Tens­ta. Hur kan det­ta va­ra möj­ligt?

Var­för la­des Lun­da No­va Nä­rings­livscen­ter ner? De­ras vi­sion var att få fram Sve­ri­ges bäs­ta ent­re­pre­nö­rer, att sko­lor­na i Spånga-Tens­ta ska ge­nom­sy­ras av det ent­re­pre­nö­ri­el­la lä­ran­det och att unga män­ni­skor ska vi­ta­li­se­ra ar­bets­plat­ser och nä­rings­li­vet, an­ting­en som fö­re­tag­sam­ma an­ställ­da el­ler eg­na fö­re­ta­ga­re.

Var­för är Tens­ta gym­na­si­um tomt? En möns­ter­sko­la med ti­di­ga­re myc­ket hög sta­tus och bra sam­ar­be­te med nä­rings­li­vet. Vad kos­tar det sam­häl­let att in­te gö­ra des­sa in­ve­ste­ring­ar?

Vi har för många po­li­ti­ker. Vi har för få ent­re­pre­nö­rer. En mix av des­sa kom­pe­ten­ta per­so­ner samt ett sam­ar­be­te över block­grän­ser­na är ab­so­lut nöd­vän­digt för att räd­da/ut­veck­la Sve­ri­ge. Det po­li­tis­ka käbb­let som ty­värr på­går mås­te kos­ta vårt sam­häl­le oe­hört myc­ket skatt. För att bli i världs­klass som vå­ra Stock­holms­po­li­ti­ker sä­ger, mås­te vi al­la ha ett bra fo­kus för lan­det och Spånga-Tens­ta och, som sagt, sam­ar­be­ta.

Väl­kom­na . att dis­ku­te­ra det­ta på Spånga Torg lör­da­gen den 8 september, un­der En smak av Spånga!

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SPÅNGA IP. ”Jag har nu en frå­ga till po­li­ti­ker­na: med vil­ka kon­kre­ta för­slag och åt­gär­der kom­mer ditt par­tis po­li­tik att för­änd­ra och för­bätt­ra den­na si­tu­a­tion för id­rotts­för­e­ning­ar i Spånga-Tens­ta?”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.