Me­lo­dy de­bu­te­rar med ro­man om unga

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

En ung tjej i för­or­ten som äls­ka­de att lä­sa. Men för Me­lo­dy Fars­hin fanns inga böc­ker om hen­nes egen verk­lig­het. Nu har hon själv skri­vit en ung­doms­ro­man om två ton­å­ring­ars liv i en mil­jon­för­ort.

Vi träf­fas en lör­dags­för­mid­dag i Kis­ta Gal­le­ria, in­te långt från Hus­by där hon väx­te upp och fort­fa­ran­de bor.

– Det är li­te kö­rigt i dag. Jag ska ha tolv per­so­ner på mid­dag i kväll, be­rät­tar hon.

Bo­ken har hon bu­rit med sig länge, men det är först un­der det se­nas­te året som hon har haft tid att sät­ta sig ner och skri­va ung­doms­ro­ma­nen ”Mi­ze­ria”, om tvil­ling­ar­na Ali och Ai­cha i en obe­stämd för­ort i mil­jon­pro­gram­met. Fa­mil­jen är sam­man­svet­sad, men det är än­då nå­got som ska­ver i ton­å­ring­ar­nas in­re.

– Det hand­lar om de­ras själv­bild. Vis­sa sa­ker kom­mu­ni­ce­rar man in­te om, in­te ens till dom man står närmst. Bå­de Ai­cha och Ali vill vi­sa upp en sta­bil och kon­trol­le­rad fa­sad ut­åt, men på in­si­dan ser det an­norlun- da ut. Det finns myc­ket som tyng­er bakom an­sik­ten som ut­strå­lar själv­för­tro­en­de.

Det lig­ger nä­ra till hands att upp­fat­ta bo­ken som Me­lo­dy Fars­hins be­rät­tel­se om sin egen ton­års­tid i Hus­by. Men så är det in­te.

– Bo­ken hand­lar om hur det är att va­ra ung och växa upp i mil­jon­pro­gram­met. Det skul­le kun­na va­ra vil­ken för­ort som helst. Jag har själv­klart sum­me­rat myc­ket från min egen tillvaro. Men det finns inga spe­ci­fi­ka hän­del­ser från nå­gons liv. Var­ken från mi­na vän­ners el­ler min egen. Ing­en hängs ut.

– Jag har ta­git det ak­ti­va va­let att an­vän­da mig ut­av namn för ka­rak­tä­rer­na som in­te av­slö­jar et­nisk bak­grund. Mus­lims­ka namn för­vis­so, men namn som an­vänds på helt oli­ka kon­ti­nen­ter.

Me­lo­dy Fars­hin är en väl­känd stå upp-ko­mi­ker och med­ver­kar även re­gel­bun­det som krö­ni­kör i den här tid­ning­en. Hon bor­de va­ra vad vid re­ak­tio­ner – bå­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va. Men inför bok­släp­pet är hon ner­vös.

– Ja, det er­kän­ner jag. Re-

cen­sen­ter­na strun­tar jag i. Det viktiga för mig är vad lä­sar­na tyc­ker, hur ung­do­mar­na upp­fat­tar bo­ken och vad de tar till sig.

”Det viktiga för mig är vad lä­sar­na tyc­ker.”

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BO­KEN. Me­lo­dy Fars­hin har skri­vit en ung­doms­ro­man om hur det är att va­ra ton­å­ring i en av mil­jon­pro­gram­mets för­or­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.