Öpp­na mö­ten om trygg­het

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

I september drar för­valt­ning­en i Spånga-Tens­ta, till­sam­mans med lo­kal­po­li­sen, i gång en se­rie öpp­na mö­ten på te­mat trygg­het. Nu vill man sam­la in bo­en­des idéer för trygg­hets­ar­be­tet i var­je en­skilt stads­dels­om­rå­de.

– Vi testar ett nytt grepp. Var­je en­skilt stads­dels­om­rå­de i Spånga-Tens­ta har si­na uni­ka för­hål­lan­den. Vi vill in­ven­te­ra pro­ble­men till­sam­mans med med­bor­gar­na och där­ef­ter pri­o­ri­te­ra vil­ka åt­gär­der vi kan gö­ra, sä­ger Dit­te Wes­tin, verk­sam­hets­ut­veck­la­re för trygg­hets­ar­be­tet i Spång­a­Tens­ta.

En­ligt hen­ne kan det hand­la om enk­la sa­ker som ute­be­lys­ning och buskage. Men även bo­en­des idéer på mer lång­sik­ti­ga in­sat­ser, som hur man ska­par en me­nings­full fri­tid för unga, el­ler hur man byg­ger tryg­ga mil­jö­er.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON/ARKIV

MÖ­TEN. I september drar för­valt­ning­en i Spånga-Tens­ta i gång en se­rie öpp­na mö­ten på te­mat trygg­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.