Isla­mis­tisk grupp stop­pad

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Den isla­mis­tis­ka grup­pen Hizb ut-Ta­hrir fick in­te hy­ra Kis­ta Träff. Stock­holms stad stop­pa­de bok­ning­en av den kom­munäg­da lo­ka­len.

Hizb ut-Ta­hrir har un­der fle­ra må­na­der ar­be­tat för att mus­li­mer in­te ska rös­ta i va­let den 9 september. Grup­pen ha­de bo­kat in Kis­ta Träff lör­da­gen den 1 september.

På sin Fa­ce­book­si­da ha­de grup­pen an­non­se­rat om en fö­re­läs­ning på te­mat ”Mot­ar­be­ta islam­fi­ent­lig­he­ten ut­an att rös­ta”. Bok­ning­en gjor­des av en pri­vat­per­son.

En­ligt Mi­kael Wahlsten, chef för bok­ning av id­rotts­lo­ka­ler av­bo­ka­des grup­pen ef­tersom det fanns risk för ord­nings­stör­ning­ar.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BOJKOTT. Grup­pen ar­be­tar för att mus­li­mer ska boj­kot­ta va­let den 9 september.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.