14–16/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Finsk kul­tur­fes­ti­val på Kis­ta bibliotek Kon­sert, för­fatt­ar­be­sök, fil­mer och mer när vi upp­märk­sam­mar fins­kan som of­fi­ci­ellt mi­no­ri­tets­språk i Sve­ri­ge. Kom och träf­fa finsk­språ­ki­ga för­fat­ta­re, se finsk film och dan­sa finsk tan­go. Fes­ti­va­lens pri­mä­ra språk är fins­ka – vis­sa pro­gram­punk­ter är även på svens­ka och/el­ler eng­els­ka. Un­der fes­ti­va­len skyl­tar vi ock­så med många bok­tips med sam­ti­da och klas­sisk lit­te­ra­tur på fins­ka för sto­ra och små. Se pro­gram på bib­li­o­te­kets hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.