MÅN­DAG 10/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Svens­ka med ba­by på Kis­ta bibliotek För­äld­ra­le­dig? Kom på Svens­ka med ba­by och träf­fa and­ra för­äld­ra­le­di­ga från oli­ka de­lar av sta­den och världen. Vi pra­tar om oli­ka te­man, sjung­er och gör and­ra ro­li­ga sa­ker till­sam­mans med vå­ra barn. Ak­ti­vi­te­ter­na an­pas­sas ef­ter grup­pens stor­lek, språ­kni­vå och in­tres­sen. Det är gra­tis att va­ra med och det är ba­ra att kom­ma. Kis­ta bibliotek kl 13.00–14.00. Varmt väl­kom­men! In­ter­cam­bio: Språk­ut­byte spans­ka & svens­ka Vi lär oss av varand­ra. Väl­kom­men till ett språkcafé där vi kan lä­ra el­ler de­la med oss av vå­ra kun­ska­per i svens­ka el­ler spans­ka. Kis­ta bibliotek kl 18.30-20.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.