TIS­DAG 11/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Di­gi­tal sup­port på Kis­ta bibliotek Drop-in IT-hand­led­ning. Vill du ha hjälp med di­na IT-re­la­te­ra­de pro­blem el­ler frå­gor, el­ler är du nyfiken och vill lä­ra dig nå­got nytt? Ta med din lap­top, surf­plat­ta el­ler mo­bil och få hjälp, tips och guid­ning med bland an­nat bib­li­o­te­kens e-tjäns­ter, van­li­ga da­tor­pro­gram, e-post, so­ci­a­la me­di­er, fil­han­te­ring, sä­ker­het på in­ter­net. Tis­da­gar kl 14-15, från 4 september till 11 de­cem­ber.

Väl­kom­men till UFO – Unga för­fat­ta­re i Or­tens skri­var­cir­kel Är du en bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta, då har du kom­mit rätt. Varan­nan tis­dag möts vi på bib­li­o­te­ket för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Har du även en halv­fär­dig text du vill ha hjälp med, ta med den! Skri­var­cir­keln är gra­tis och är rik­tad till dig som är 13 år och upp­åt. Är du su­gen på fi­ka? Ing­en fa­ra: vi bjus­sar på fi­ka så att du kan kon­cen­tre­ra dig på ditt skri­van­de. Mer in­for­ma­tion el­ler vill du an­mä­la dig?Mej­la ma­ri­a­nel­la.mon­zon.ve­ra@stock­holm. se. Tens­ta bibliotek kl 16.3018.00. Po­di­um Sam­tal på Kis­ta bibliotek Ef­ter va­let: vad var det som hän­de och vad hän­der nu? Del 4. Sam­ta­let lyf­ter re­ak­tio­ner och tan­kar kring val­re­sul­ta­tet ef­ter riks­dags­va­let. Vad kan re­sul­ta­tet in­ne­bä­ra för den fort­sat­ta kul­tur­po­li­ti­ken, men ock­så för sam­häl­let och unga rös­ter i stort? Vil­ka ut­ma­ning­ar

och möj­lig­he­ter ser vi fram­för oss nu och var­för? Vil­ka stra­te­gi­er och lös­ning­ar be­hövs - och vil­ka vi­sio­ner vå­gar vi dröm­ma om nu?Pa­nel­del­ta­ga­re: Ai­da Pa­ri­dad, grun­da­re och pro­du­cent för Fem­bot pro­duc­tions, Mo­na Mo­na­sar, po­et, Be­a­trice Seh­lin, te­a­ter- och dra­ma­pe­da­gog. Ko­or­di­na­tor på Rikste­a­tern, Barn & Unga. Si­de­kick: Smei­ty Em­baye-Ye-

nie från Syst­rar Runt Hör­net. Kl 18.00–19.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.