Ef­fek­ten av nya bolå­ne­reg­ler­na

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

Har ni märkt nå­gon skill­nad i at­ti­ty­den till bo­stads­lån bland era kun­der se­dan de skärp­ta reg­ler­na träd­de i kraft?

– De fles­ta är väl med­vet­na om att det krävs amor­te­ring och räk­nar med det re­dan från bör­jan. Pris­dämp­ning­en på mark­na­den har ock­så bi­dra­git till att fär­re räk­nar med att be­lå­na sig fullt ut. Vi ser en minsk­ning av kun­der som lå­nar över 4,5 i brut­toskuld­kvot.

– Vi har fått sig­na­ler från vå­ra kun­der som ty­der på att reg­ler­na är svå­ra att för­stå och att det kan va­ra krång­ligt för ge­me­ne man att räk­na på vad de nya reg­ler­na in­ne­bär i kro­nor och ören.

– Vå­ra lokala bank­kon­tor no­te­rar en ökad för­sik­tig­het och att kun­der­na tit­tar mer på ett bil­li­ga­re bo­en­de som al­ter­na­tiv, jäm­fört med ti­di­ga­re. Det är nu­me­ra fler fak­to­rer som på­ver­kar kost­na­den för bolå­net vil­ket gör att kun­der­na tän­ker ige­nom be­slu­tet mer no­ga.

– Vi ser att den to­ta­la mark­nads­till­väx­ten för bolån är nå­got läg­re än ti­di­ga­re.

Har Stock­holms bo­stads­mark­nad på­ver­kats av det­ta?

– Ja, på så sätt att det tro­ligt­vis är fler som kanske in­te får ihop kal­ky­len för den bo­stad de först var in­tres­se­ra­de av. Det får till följd att man som kö­pa­re an­ting­en be­hö­ver gå ned i stor­lek el­ler skick al­ter­na­tivt tit­ta läng­re ut från stan för att ha råd att kö­pa. Det på­ver­kar i sin tur ef­ter­frå­gan på mind­re och bil­li­ga­re bo­stä­der.

– Ef­ter in­fö­ran­det av det skärp­ta amor­te­rings­kra­vet kopp­lat till skuld­kvot och års­brut­to­in­komst syns tec­ken på av­kyl­ning, pri­märt för ny­pro­duk­tion i stör­re stä­der. Men det är svårt att iso­le­ra en fak­tor. Psy­ko­lo­gi, pen­ning­po­li­tik, till­gång och ef­ter­frå­gan är ex­em­pel på and­ra fak­to­rer som på­ver­kar bo­stads­mark­na­den

– Pris­ned­gång­ar samt lång­sam­ma­re sälj­pro­ces­ser är någ­ra ef­fek­ter vi har sett. Det är dock in­te ba­ra Stock­holms bo­stads­mark­nad som har på­ver­kats ut­an även bo­stads­mark­na­der­na i öv­ri­ga lan­det. Vår be­döm­ning är att det är fle­ra fak­to­rer som på­ver­kar mark­nads­lä­get, till ex­em­pel ut­bu­det av bo­stä­der, in­te minst ny­pro­du­ce­ra­de bo­stads­rättslä­gen­he­ter.

– Ja, det är fram­för allt job­bi­ga­re att säl­ja ny­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter. På be­gag­nat­si­dan säljs fort­fa­ran­de bo­stä­der men det tar li­te läng­re tid. Det är kanske dags att ut­vär­de­ra det se­nas­te amor­te­rings­kra­vets på­ver­kan på ny­pro­duk­tion och re­no­ve­ring­ar av det be­fint­li­ga be­stån­det.

Ne­kas fler el­ler fär­re bolån till följd av de skärp­ta lå­nekra­ven?

– De all­ra fles­ta ban­ker har tyd­li­ga och bra di­gi­ta­la kal­ky­ler där kun­der­na kan räk­na på si­na möj­lig­he­ter. När kun­den se­dan har hit­tat ett spe­ci­fikt ob­jekt har vi re­dan fört en dis­kus­sion om lå­ne­ut­rym­met och de har an­pas­sat sig till si­na för­ut­sätt­ning­ar. Där­med ser vi ing­en ök­ning av av­sla­gen mot ti­di­ga­re.

– Ing­en upp­gift – vi mä­ter in­te och sam­lar in­te in sta­tis­tisk på det sät­tet.

– Vå­ra kon­tor gör all­tid in­di­vi­du­el­la pröv­ning­ar av kun­dens be­hov och för­ut­sätt­ning­ar för att till­sam­mans nå fram till den bäs­ta lös­ning­en. Det kan till ex­em­pel in­ne­bä­ra att kun­den får kö­pa en nå­got bil­li­ga­re bo­stad än in­nan kra­ven träd­de i kraft. Kun­der­na har go­da kun­ska­per om det skärp­ta amor­te­rings­kra­vet.

– Vi har in­te änd­rat vår kre­dit­pröv­ning. Dä­re­mot ser vi att fler kö­per en mind­re bo­stad än de kanske ha­de gjort ti­di­ga­re för att det blir för dyrt att bo an­nars.

Vil­ka fak­to­rer i bolå­ne­kun­der­nas eko­no­mi på­ver­kar be­slu­ten mest?

– Det som till störs­ta del på­ver­kar är in­koms­ten i för­hål­lan­de till hur myc­ket de lå­nar. In­koms­ten ska va­ra var­ak­tig och i kre­dit­pröv­ning­en sä­ker­ställs att kun­den har möj­lig­het att be­ta­la rän­tor och amor­te­ring även om rän­tan sti­ger till ett be­tyd­ligt hög­re lä­ge än i dag. Nå­got som på­ver­kar främst de unga och första­gångs­kö­par­na är, ut­ö­ver amor­te­rings­reg­ler­na, kra­vet på kon­tan­tin­sats om 15 pro­cent.

– För oss är det vik­tigt att vå­ra kun­der har en lång­sik­tigt håll­bar eko­no­mi som kla­rar oför­ut­säg­ba­ra hän­del­ser, det pra­tar vi med vå­ra kun­der om in­för att de an­sö­ker. De rå­dan­de reg­ler­na om minst 15 pro­cents kon­tan­tin­sats och amor­te­rings­reg­ler­na ihop med in­komst och öv­ri­ga till­gång­ar är de mest grund­läg­gan­de fak­to­rer­na som på­ver­kar möj­lig­he­ter­na och för­ut­sätt­ning­ar­na till bo­stads­lån.

– Pri­set på bo­sta­den, vill­ko­ren för bolå­net, amor­te­rings­krav samt drifts­kost­na­der­na för den nya bo­sta­den al­ter­na­tivt må­nads­av­gift till en bo­stads­rätts­för­e­ning. Gi­vet­vis är kun­dens in­koms­ter en vik­tigt fak­tor.

– Det hand­lar om kun­der­nas åter­be­tal­nings­för­må­ga och då är det en frå­ga om vad kun­den har för in­komst i för­hål­lan­de till den to­ta­la må­nads­kost­na­den. Vår upp­fatt­ning är att kun­der­na har en gans­ka god upp­fatt­ning om vad de tyc­ker är en rim­lig må­nads­kost­nad.

JOHAN WALLQVIST

press­chef Han­dels­ban­ken

KA­RIN HELL­GREN

chef för ex­tern­kom­mu­ni­ka­tion på SBAB

JOSEFIN UPPLING

press­chef Swed­bank

MI­CHAEL SKYTT

bolå­ne­chef Nor­dea

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.