TIS­DAG 18/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Tex­til­hi­sto­risk fö­re­läs­ning med Ul­la-Ka­rin War­berg Ul­la-Ka­rin War­berg, cu­ra­tor på Nor­dis­ka mu­se­et med fo­kus på folk­konst och mu­se­ets tex­til­sam­ling, fö­re­lä­ser om tex­tili­ers hi­sto­ris­ka roll. Hon är sär­skilt in­tres­se­rad av kul­tur­ar­vet som följt med när oli­ka tex­ti­la tra­di­tio­ner och tek­ni­ker har ärvts från ge­ne­ra­tion till ge­ne­ra­tion, och av hur kön och klasstill­hö­rig­het hos upp­hovs­per­so­nen har på­ver­kat vil­ket vär­de pro­duk­ter har an­setts ha. Un­der sin fö­re­läs­ning kom­mer hon att pra­ta om vad tex­ti­la ob­jekt har be­tytt un­der histo­ri­en – eko­no­miskt, so­ci­alt och este­tiskt. Hon kom­mer att be­rät­ta om kläd­reg­ler och tex­til­språk, och vad tex­tili­er kan be­rät­ta om den som äger dem. Tid: kl 14.30–16. Plats: Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.