ÅTERKOMMANDE

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER - Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Is­hoc­key med Kis­ta Hoc­key 09–10:or För dig 7–9 år. Bör­ja spe­la is­hoc­key. När: Ons­da­gar kl 18.00–19.00. Sam­lig kl 17.30. Var: Hus­by ishall. Ob­li­ga­to­risk ut­rust­ning: skrid­skor, hjälm med gal­ler, hals­skydd och hands­kar el­ler fod­ra­de van­tar. Övrig ut­rust­ning lå­nas ut i mån av till­gång.

Kost­nad: Gra­tis pro­va-på. In­for­ma­tion: www.kista­hoc­key.nu

Trä­ning för tje­jer och kvin­nor Drop in-trä­ning från 13 år. Fot­boll, lö­ping, gym­pa/cir­kel­trä­ning och ro­li­ga spor­ter. Man­li­ga in­struk­tö­rer kan fö­re­kom­ma. När: Sön­da­gar 24 ju­ni–30 sep­tem­ber, kl 15.30– 18.00. Var: Spånga fot­bolls­hall, Sol­hems Hag­väg 2. Cric­ket med Stock­holms aka­de­mis­ka cric­ketsäll­skap För dig 13–20 år. Lär dig spe­la cric­ket. Ba­ra att kom­ma! När: Månd. till 24 sep­tem­ber kl 18–19.30. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall. In­fo: 070-996 53 33.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.