Hös­tens sön­dags­te­a­ter igång

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Sön­dags­te­a­tern för barn­fa­mil­jer i Rin­ke­byKis­ta ges på två sce­ner, Rin­ke­by­sko­lan i Rin­ke­by och Kul­tur­sko­lan i Hus­by. Var­je sön­dag un­der ok­to­ber-no­vem­ber är det en ny fö­re­ställ­ning, sam­man­lagt blir det 15 un­der hös­ten.

Sön­dags­te­a­tern bör­jar all­tid kloc­kan 13.00. Ef­ter fö­re­ställ­ning­en får al­la frukt och juice. ro­gram nns på med­bor­gar­kon­to­ren i Hus­by och Rin­ke­by, och på stock­holm.se/son­dags­te­a­ter

Den 21 ok­to­ber spe­lar Mittiprick­te­a­tern "Vill visst" i Rin­ke­by, och Bou­le­vard­te­a­tern ger "Hu­go" i Hus­by. Bå­da fö­re­ställ­ning­ar­na pas­sar barn från 3 år och upp­åt.

"Vill visst" hand­lar om vän­skap och be­rät­tar lek­fullt och mu­si­ka­liskt om hur svårt det kan va­ra om en ska be­stäm­ma he­la ti­den.

Fri en­tré - kom i god tid.

"Vill visst" med Mittiprick­te­a­tern

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.