Löss stänger Ar­bets­för­med­ling

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Ar­bets­för­med­ling­en i Kis­ta har nu stängt på grund av löss, pre­li­mi­närt fram till 20 no­vem­ber.

Ar­bets­för­med­ling­ens kon­tor i Kis­ta är nu stängt på grund av vägg­löss. Ef­ter en sa­ne­ring upp­täck­tes åter­i­gen löss.

Ti­di­ga­re har man pri­o­ri­te­rat att hål­la öp­pet för be­sö­ka­re och hän­vi­sat bland an­nat till att An­ti­cimex re­kom­men­de­rat det.

Men från och med för­ra fre­da­gen får be­sö­ka­re istäl­let vän­da sig till kon­to­ren i Järfälla och Sol­na el­ler till kund­tjänst på te­le­fon.

– Or­sa­ken är den fy­sis­ka men fram­förallt den psy­ko­so­ci­a­la ar­bets­mil­jön, som vi in­te kan fort­sät­ta med, sä­ger Mats Ham­mar­bäck.

Han är kva­li­fi­ce­rad hand­läg­ga­re med lång er­fa­ren­het som chef och är in­kal­lad via mark­nads­sta­ben att stöt­ta kon­tors­che­fen.

”Är svår si­tu­a­tion”

Per­so­na­len mår då­ligt, även när de kom­mer hem då de är räd­da att ha fått med sig löss.

– Det är en svår si­tu­a­tion. Vi har be­slu­tat att stänga fram till 20 no­vem­ber och gö­ra en ut­vär­de­ring av sa­ne­ring­en. Till dess tar vi fram en plan B, för ifall det värs­ta skul­le in­träf­fa och vi in­te kan flyt­ta till­ba­ka, sä­ger Mats Ham­mar­bäck.

På Ar­bets­för­med­ling­en har in­te nå­got lik­nan­de hänt för­ut och si­tu­a­tio­nen är ovan­lig i en kon­torslo­kal.

– Det är in­te en na­tur­lig mil­jö för lös­sen. De vill vara up­pe på nät­ter­na och su­ga blod från so­van­de per­so­ner. Här har al­la gått hem vid 17– 18- ti­den, sä­ger Mats Ham­mar­bäck.

FOTO: MOSTPHOTOS

VÄGG­LÖSS. Vägg­löss har un­der fle­ra må­na­der hu­se­rat på ar­bets­för­med­ling­ens lo­ka­ler i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.