ÖVERSKOTTSEL SKA GÅ TILLBAKA TILL HYRESGÄSTERNA

Jär­va är Sve­ri­ges sol­cell­stä­tas­te om­rå­de. Många av sol­cel­ler­na står Fa­mil­je­bo­stä­der för, och nu vill de ge tillbaka över­skotts­e­len till hyresgästerna. Men först mås­te frå­gor om slad­dar och elav­tal lö­sas. FA­MIL­JE­BO­STÄ­DER: ”Frå­gan är hur vi han­te­rar det”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård

Fa­mil­je­bo­stä­der har näs­tan fy­ra tu­sen kvadrat­me­ter sol­cel­ler på ta­ken i Rinkeby. Myc­ket av elen går åt till att dri­va själ­va fas­tig­he­ter­na: ven­ti­la­tion, his­sar, be­lys­ning, tvätt­stu­gor och så vi­da­re.

Men när so­len ski­ner som mest, un­der som­ma­ren, pro­du­ce­rar sol­cel­ler­na mer el vad fas­tig­he­ter­na kan gö­ra av med. I dags­lä­get säljs över­skotts­e­len på det all­män­na el­nä­tet. Men nu vill Fa­mil­je­bo­stä­der istäl­let säl­ja elen bil­ligt till si­na eg­na hy­res­gäs­ter.

– Vi vill ju att vå­ra hy­res­gäs­ter ska få ta del av elö­ver­skot­tet. Det sä­ger He­le­na Ulfspar­re, mil­jö­chef på Fa­mil­je­bo­stä­der.

Frå­gan är ba­ra hur det ska gå till.

I var­je fas­tig­het finns fle­ra el­cen­tra­ler; en till själ­va fas­tig­he­ten och en till var­je lä­gen­het. I dags­lä­get går so­le­len till den först­nämn­da och där­ef­ter säljs över­skot­tet till el­nä­tet. Men nu är allt­så frå­gan om det går att dis­tri­bu­e­ra över­skotts­e­len till öv­ri­ga el­cen­tra­ler­na istäl­let, för att den ska kun­na an­vän­das i lä­gen­he­ter­na.

”Är li­te kom­pli­ce­rat”

Men det hand­lar om mer än att ba­ra dra en sladd från den ena cen­tra­len till de and­ra.

– Det är li­te kom­pli­ce­rat. Var­je lä­gen­het har ju ett eget elav­tal. Så frå­gan är hur vi han­te­rar det, sä­ger He­le­na Ulfspar­re.

Nu ska de gö­ra ett för­sök Vi vill ju att vå­ra hy­res­gäs­ter ska få ta del av elö­ver­skot­tet. med en fik­tiv lä­gen­het, som får ett eget fik­tivt ela­bon­ne­mang. Och så ska Fa­mil­je­bo­stä­der se hur det går att dis­tri­bu­e­ra el dit och sam­ti­digt han­te­ra det be­fint­li­ga elav­ta­let.

Finns al­ter­na­tiv

Går in­te det att lö­sa finns det även and­ra al­ter­na­tiv. Över­skotts­e­len skul­le kun­na gå till ladd­plat­ser för el­bi­lar – el­ladd­plat­ser som hyresgästerna se­dan får hy­ra.

Att man har sat­sat så myc­ket på sol­cel­ler i just Rinkeby har en en­kel för­kla­ring.

– Hu­sen är höga och skug­gas in­te av and­ra hus. Det är per­fek­ta för­ut­sätt­ning­ar för sol­cel­ler.

FOTO: GUSTAV KAISER

SOL­CEL­LER. Fa­mil­je­bo­stä­der har en mas­sa sol­cel­ler på ta­ken i Rinkeby. Nu vill man att över­skotts­e­len ska gå till hyresgästerna, be­rät­tar mil­jö­chef He­le­na Ulfspar­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.