Fa­mil­je­hu­set i Hus­by flyt­tar

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

För­äld­raråd­giv­ning­en och öpp­na för­sko­lan i Fa­mil­je­hu­set i Hus­by yt­tar till nya lo­ka­ler i cent­rum. Från och med de­cem­ber nns Fa­mil­je­hu­set på and­ra vå­ning­en i stads­dels­hu­set på Ed­vard Gri­egs­gång­en 9, sam­ma in­gång som bib­li­o­te­ket och med­bor­gar­kon­to­ret.

Flyt­ten in­ne­bär att verk­sam­he­ten hål­ler stängt sista vec­kan i no­vem­ber, 26-30/11.

För­äld­raråd­giv­ning­en kan fort­fa­ran­de nås på te­le­fon och e-post un­der ytt­vec­kan, fo­rald­ra­rad­giv­ning­en.rin­ke­by-kis­[email protected] stock­holm.se el­ler 08-508 01 119, och öpp­na för­sko­lan i Akal­la på Ny­kar­le­by­ga­tan 5 har öp­pet som van­ligt.

Den 3 de­cem­ber öpp­nar Fa­mil­je­hu­set i Hus­by åter för be­sök i nya lo­ka­ler. Al­la för­äld­rar med barn i åld­rar­na 0-18 år är väl­kom­na att ta del av råd, stöd, lek och gemenskap – en­skilt och i grupp.

Vägen mel­lan Hus­by cent­rum och Hus­by gård mar­ke­rad i en sa­te­lit­bild. Di­a­log­mö­ten kom­mer att hål­las vid tre till­fäl­len för att få idéer, in­spi­ra­tion och åter­kopp­ling på hur park­strå­ket kan ak­ti­ve­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.