NY UT­BILD­NING TAR VA­RA PÅ KVIN­NORS KOM­PE­TENS

I vår star­tar två lär­lings­ut­bild­ning­ar för kvin­nor. Hed­vig Wi­e­zell och Ma­ry­am Os­man på Fol­kets Hus­by är med och dri­ver ar­be­tet med ut­bild­ning­en.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

I vår star­tar två oli­ka lär­lings­ut­bild­ning­ar på Fol­kets Hus­by. Den som har grund­kun­skap i söm­nad el­ler träd­gårds­ar­be­te ska få hjälp att ta med sig den kun­ska­pen ut på ar­bets­mark­na­den. Al­la är väl­kom­na att sö­ka, men fram­för allt är lär­lings­ut­bild­ning­ar­na ska­pa­de för att hjäl­pa kvin­nor att ta sig in på ar­bets­mark­na­den.

– Många kvin­nor sit­ter på kom­pe­tens som in­te lyfts, sä­ger Hed­vig Wi­e­zell. Hon är verk­sam­hets­chef på Fol­kets Hus­by, som ar­ran­ge­rar ut­bild­ning­en till­sam­mans med fö­re­ta­get Mode 3 och med stöd av Till­växt­ver­ket.

– Vi vill ge kvin­nor egen makt, egen för­sörj­ning. Vi vill få in dem på ar­bets­mark­na­den, sä­ger Ma­ry­am Os­man, pro­cess­le­da­re på Fol­kets Hus­by och fort­sät­ter:

– Fö­re­tag be­hö­ver kom­pe­tens och kvin­nor­na be­hö­ver jobb. Be­ho­vet finns på bå­da håll, så det blir en match­ning.

Söm­nad och ute­sköt­sel

Det är två oli­ka ut­bild­ning­ar som star­tar i januari; en i söm­nad och en i sköt­sel av ute­mil­jö­er. Ut­bild­ning­ar­na på­går fram till ok­to­ber, och bör­jar med någ­ra in­tro­duk­tions­vec­kor på Fol­kets Hus­by. Här får man tes­ta si­na grund­kun­ska­per och mat­cha ihop sig med ett pas­san­de fö­re­tag.

Kan le­da till jobb

Se­dan föl­jer lär­lings­ar­be­te ute på en ar­bets­plats; där man förhoppningsvis får stan­na kvar ef­ter ut­bild­ning­en.

– Tan­ken är att som fö­re­tag in­ve­ste­rar man lång­sik­tigt, sä­ger Hed­vig Wi­e­zell.

– Och får man in­te stan­na kvar där kan man man få hjälp att sö­ka jobb nå­gon an­nan stans ef­ter ut­bild­ning­en. El­ler så kan man star­ta eget, sä­ger Ma­ry­am Os­man.

”Man mås­te brin­na”

Den som vill sö­ka ut­bild­ning­ar­na mås­te kun­na ta in­struk­tio­ner på svens­ka. Man mås­te ock­så ha vis­sa grund­kun­ska­per in­om äm­nes­om­rå­det – men be­hö­ver in­te va­ra fullärd.

– Man mås­te brin­na för det och ha in­tres­set. Un­der in­tro­duk­tions­vec­kor­na ser man om det här ver­kar va­ra ett yr­ke som pas­sar en, sä­ger Hed­vig Wi­e­zell.

Och har man väl bör­jat ut­bild­ning­en får man hjälp med det mesta. Att sö­ka CSN, att gå med i fac­ket. Att star­ta eget, om man vill det. Fol­kets Hus­by blir som en sam­bands­cen­tral.

– Vi har en hel­hets­syn. Vi är bro­byg­ga­re, av­slu­tar Ma­ry­am Os­man.

Un­der in­tro­duk­tions­vec­kor­na ser man om det här ver­kar va­ra ett yr­ke som pas­sar en.

FOL­KETS HUS­BY. Hed­vig Wi­e­zell Verk­sam­hets­chef och Ma­ry­am Os­man Pro­cess­le­da­re på Fol­kets Hus­by. FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.