Kretste­a­tern be­sö­ker Hus­by

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

På som­rar­na reser Park­te­a­tern runt på spel­plat­ser i Stock­holm, och på vin­tern gör Kretste­a­tern en lik­nan­de sats­ning på sce­ner ut­an­för sta­dens cent­rum.

Kul­tur­sko­lan i Hus­by får två fö­re­ställ­ning­ar förs­ta hel­gen i de­cem­ber. Först en kon­sert med Syst­rar­na Sa­hin på lör­dag­kväl­len, och da­gen där­på en ko­misk monolog med skå­de­spe­la­ren Samu­el Frö­ler.

Syst­rar­na Sa­hin har spe­lat till­sam­mans se­dan de var små, och är om­ta­la­de på den svens­ka världs­mu­siksce­nen trots att de in­te upp­trä­der så of­ta. Var­je gång gör de så­dan suc­cé att folk und­rar var­för in­te ski­van kom­mer snart.

Mo­dern folk­mu­sik

Syst­rar­na är ur­sprung­li­gen från Der­sim, Tur­ki­et och är ale­vi­ter, en livs­å­skåd­ning som sätter män­ni­skan och na­tu­ren i cent­rum.

Roj­da är låt­skri­va­re och mu­sik­pro­du­cent och skri­ver även poplå­tar åt and­ra ar­tis­ter. Folk­mu­si­ken är en stor in­spi­ra­tion i hen­nes mu­si­ce­ran­de. Syst­rar­na fram­för bå­de mo­dern folk­mu­sik och nya tolk­ning­ar av and­lig, tra­di­tio­nell mu­sik.

Syst­rar­na Sa­hin spe­lar lör­da­gen

1 de­cem­ber kloc­kan 19.00, på Kul­tur­sko­lans scen, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Bil­jett­kas­san öpp­nar en tim­me in­nan fö­re­ställ­ning­en, men säk­rast är att gö­ra för­köp på nä­tet, kul­tur­hu­setstads­tea­tern.se

Klic­ka på rö­da knap­pen Bil­jet­ter och välj se­dan KAM­PAN­JER. Med kam­panj­ko­den "Hus­by" blir pri­set för en or­di­na­rie bil­jett 60 kro­nor istäl­let för 100 kro­nor.

Sam­ma vill­kor gäl­ler för Samu­el Frö­lers "Du är väl Goog­le­bar lil­le vän!" som ges sön­da­gen 2 de­cem­ber kloc­kan 16.00.

Kretste­a­tern ger två fö­re­ställ­ning­ar i Hus­by, bland an­nat en kon­sert med Syst­rar­na Sa­hin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.