Tre di­a­log­kväl­lar

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Bor du i Hus­by och är in­tres­se­rad av kul­tur? Vill du bol­la idéer om hur vägen mel­lan Hus­by cent­rum och Hus­by gård skul­le kun­na bli ro­li­ga­re, vack­ra­re och tryg­ga­re? Då är du varmt väl­kom­men till en "de­sign­di­a­log" om vad som kan nnas längs ett grönt kul­tur­stråk.

Di­a­lo­gen sker tre kväl­lar un­der no­vem­ber-feb­ru­a­ri och idéer­na tas med i ar­be­tet att ut­for­ma strå­ket. Ett fär­digt för­slag för kul­tur­strå­ket kom­mer att va­ra klart un­der 2019. Byg­gan­det kan bör­ja un­der vå­ren 2020. De­sign­di­a­lo­gen sker i tre steg: 27 no­vem­ber kl 18-21, Hus­by gård 11 de­cem­ber kl 18-21, Fol­kets Hus­by 12 feb­ru­a­ri kl 18-21, Frys­hu­set i Hus­by Det är önsk­värt att del­ta­gar­na är med vid al­la till­fäl­len. Hör av dig till en kon­takt­per­son om du är in­tres­se­rad: [email protected]­kets hus­by. se, pig­let­hus­[email protected]­mail.com, lin­da.hult­[email protected]­hu­set.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.